Ekologisk bomullsodling kan kortfattat beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Den ekologiska odlingen är en motkraft till det konventionella sättet att odla med intensiv kemikalieanvändning.

Ekologisk bomullsproduktion

Ekologisk bomullsodling innebär att den ekologiske bonden sätter det naturliga kretsloppet i centrum.

Viktiga hörnstenar i ekologisk bomullsproduktion är bland annat:

  • Hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår.
  • Bevara jordens bördighet på lång sikt.  Skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen.
  • Den ekologiska odlingen ska baseras på lokala och förnyelsebara resurser.

Rent praktiskt innebär det bland annat att bonden odlar med så kallad varierad växtföljd: i stället för att bara odla till exempel bomull sås även andra grödor.

Majs kan odlas mellan bomullsskördarna och dessutom mellan bomullsraderna.

På så sätt behåller jorden sin bördighet bättre och det försvårar också insektsangrepp.

Tillskottsgödning sker med organisk gödsel från till exempel kor eller höns.

Den insektsbekämpning som ändå blir nödvändig sker med biologiska och manuella metoder. En metod är att använda insektsfällor.

Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men allt fler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna.

Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga bekämpningsmedlen.

Kriterier för ekologisk bomull

Ekologisk bomull är bomull som producerats i enlighet med internationella erkända ekoodlings-standarder som EU-direktiv 834/2007, USAs National Organic Program (NOP), Indian National Program for Organic Production (NPOP) eller Japanese Agricultural Standard (JAS).

De ekologiska odlarnas internationella paraplyorganisation är IFOAM (International Federation of Agriculture Movements).

IFOAM har utfärdat kriterier som den ekologiske bonden måste rätta sig efter. Läs mer om IFOAM här »

Bomullsproduktion och användningen av vatten

En av flera utmaningar i samband med odling och produktion av bomull och bomullsprodukter är vattenåtgången.

Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer.

Bomull är tillsammans med ris, socker och vete en av de mest vattenkrävande grödorna.

Så mycket som 29 000 liter vatten kan krävas för att producera ett kilo bomull.

Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på sötvattnets kretslopp och dess biologiska mångfald.

Och människor lider allvarlig brist på rent dricksvatten.

Dessutom används stora mängder vatten i samband med tvätt, blekning med mera i samband med framställning av bomullskläder.

Inom den ekologiska bomullsproduktion finns ännu så länge inga uttalade krav när det gäller hantering av vattenfrågor, men det finns principiella mål och rekommendationer.

Bland annat bör bevattningssystemen utformas så att vattenresurserna används på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn taget till det lokala klimatet och geografin.

Den ekologiske bonden ska inte överutnyttja vattenresurserna och bör dessutom sträva efter att bevara vattnets kvalitet.

IFOAM rekommenderar också att bonden avsätter en del av gårdens mark för att skydda natur och bevara den biologiska mångfalden.

Detta inkluderar bland annat våtmarker och vattendrag. Diskussioner pågår dock på internationell nivå om att införa vattenfrågorna i kriterierna, alltså ställa mätbara krav på vattenhanteringen.

Ekologisk bomullsproduktion – Statistik

Det är totalt 19 länder som odlar och producerar ekologisk bomull.

De fem största länderna, Indien Kina, Turkiet, Kyrgyzstan och USA, står för mer än 92 % av produktionen. Bara Indien självt står för 67 % av produktionen.

Det finns (år 2016) över 350 000 ha ekologiskt certifierat land, och fler än 193 000 ekologiska bönder som tillsammans producerar 112 000 ton ekologisk bomullsfiber.

Läs mer om statistik för ekologisk bomull: http://aboutorganiccotton.org/stats/ och http://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/02/TE-Organic-Cotton-Market-Report-Oct2016.pdf


Läs mer

Om ekologisk bomull

Om certifiering av bomull och bomullsfiber

Om bomullsproduktion på Världsnaturfondens hemsida