Större delen av den trådlösa tekniken (mobiltelefoner, mobilmaster, WiFi m.fl.) avger mikrovågsstrålning (även kallad radiofrekvent strålning) för att möjliggöra kommunikation mellan olika enheter.

Kring all elektrisk och elektronisk utrustning uppstår, i olika hög grad, elektriska fält och magnetfält. Ofta används samlingsbegreppet elektromagnetiska fält för dessa typer av strålning.

Med mikrovågs- och EMF-känslighet sammanfattar jag frågor som handlar om lågfrekventa elektromagnetiska fält samt radiofrekvent/högfrekvent mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

En mikrovågs- och EMF-känslig person klarar inte av / känner sig sjuk av elektromagnetiska fält (EMF) och/eller låg- och eller högfrekvent strålning.

Andra benämningar på denna problematik är mikrovågssyndrom eller radiofrekvenssjuka. 

Det kan handla om att må dåligt och ”slås ut” av elektriska fält runt elektrisk apparatur, högspänningsledningar och transformattorer, strålning från wi-fi och/eller mobilsändare, prata i mobiltelefon/vara nära någon som pratar i mobil, åka i ”moderna” bilar med högteknologisk och uppkopplad utrustning och annat.

Exempel på teknik som en elallergiker inte kan vara i närheten av eller använda är bildskärmar, datorer, mobiler, mobilstationer, wifi/trådlösa nätverk, bluetooth, trådlösa telefoner, smart meters för att läsa av elförbrukning på distans, mikrovågsugn, lysrör, transformatorer, elledningar och liknande källor.

Mikrovågs- och EMF-känslighet symptom

Vanliga symptom i samband med allergi och överkänslighet mot el är huvudvärk, illamående, yrsel, stickande känsla i muskler och hud tillsammans med hudrodnad.

När personer, som är överkänsliga mot elektromagnetiska fält, kommer i kontakt med elektricitet är symptomen ofta svaga till en början och försvinner så snart de kommer ifrån elkällan.

Ju mer en person med elallergi utsätts för elektromagnetiska fält (EMF), desto kraftigare blir reaktionerna.

En del av befolkningen

Det uppskattas att 1,5-3 % (upp till ca 270 000 personer) av den svenska befolkningen upplever sig som överkänsliga eller allergiska mot el och/eller strålning.

Alla är olika

Då olika människor reagerar olika på olika typer av denna typ av påverkan – en del reagerar negativ på att ha mobilen för nära huvudet, medan andra reagerar på att sitta för nära bildskärmen till datorn – är det kanske mer korrekt att istället för att prata om ”elöverkänslighet” som en allmän term prata om ”mobilöverkänslighet”, eller ”wifiöverkänslighet”, eller ”magnetfältsöverkänslighet”, eller ”bildskärmsöverkänslighet” etc.

Alla människor är olika och har olika genetisk och biokemisk känslighet.

Diagnos under diskussion

I Sverige finns ingen officiell diagnos som heter elallergi.

Det är svårt att med vetenskapliga metoder bevisa hur och varför symptom i samband med el och strålning.

Människor är individer, lever under olika förutsättningar, har olika motståndskraft och känslighet och upplever sig själva och sin omgivning på olika sätt.

Folkhälsomyndigheten skriver:

Elöverkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer.

Trots att forskning om elöverkänslighet har pågått under många år har inga resultat kommit fram som kan förklara sambanden mellan elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. Därför finns det för närvarande inte något vetenskapligt stöd för att det finns något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning.

Med hänvisning till forskningsläget anser Socialstyrelsen att det saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom. De olika symtomen har klassificerats av Världshälsoorganisationen, WHO, vars koder används i sjukvården. Elöverkänslighet är inte en medicinsk diagnos. Personer kan under kortare tid sjukskrivas för symtomdiagnoser tills orsaken för besvären diagnostiserats. Läkarintyget vid sjukskrivning ska visa att patientens arbetsförmåga är sänkt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida »

Personliga erfarenheter

Personligen har jag under snart 30 år inom naturmedicin träffat många människor som säger sig må dåligt av olika former av elteknik och strålning, och som säger sig må bättre när de undviker den, alternativt hittar utrustning som kan skärma av och begränsa effekten ev elfälten och strålningen.

Själv upplever jag starka symptom med vissa typer av mobilstrålning, wifi och annan modern elektronik.

Läs mer

Rapport från WHO år 2005 om elallergi:

http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf

Rapporterade biologiska effekter från radiofrekvent strålning, översikt:

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

Tack

Speciellt tack till Strålskyddsstiftelsen för ett hårt arbete med att sprida information om mikrovågs- och EMF-känslighet.