Det finns gott om stöd, såväl från provokationsstudier som från annan forskning, för samband mellan ohälsosymtom och exponering för elektromagnetiska fält och strålning.

Det finns även upprepade belägg för att reducering av exponeringen reducerar symtomen.

Bland annat har världens största studie på området, som kostat över 200 miljoner kronor och som gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA, visat en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för 2G och 3G mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden.

(Delar av försöksresultaten kan läsas här:

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/findings/study_index.html »)

Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepat rapporterats i vetenskapliga studier.

Sammanställning forskning mikrovågs- och EMF-känslighet

År 2017

December 2017

Djurförsök visar att magnetfält 7,5 kHz påverkar inlärning och minne sannolikt via en inflammatorisk reaktion i hippocampus. Kumari et al. 2017

Exponering för mobilstrålning 835 MHz påverkar neurotransmittorer i hjärnan i djurförsök. Kim et al. 2017

Mobilstrålning skadar celler i hjärnan i djurförsök. Gingko biloba kan ha viss skyddande effekt. Gevrek et al. 2017

WiFi 2,5 GHz orsakar DNA-skador och andra skadliga förändringar i hjärnan (blodstockning i blodkärl) hos möss som exponerats : ”Alterations in harvested brain tissues were confirmed by histopathological analyses which showed vascular congestion and DNA damage in the brain was assayed using agarose gel electrophoresis. Histomorphometry analyses of their brain tissues showed perivascular congestion and tissue damage as well. Conclusion: In this study, the effect of Wi-Fi radiation exposure as a threat to brain health was studied using genomic analysis and histopathological study which showed the high risk of its genotoxicity especially in prolonged exposure spectrum through the findings from this study. The genomic analysis confirmed DNA damage due to Wi-Fi radiation toxicity and DNA damage effect which was seen through the RAPD profiles of animals from the exposed groups. The histopathological analyses also confirmed significant deleterious alterations in the brain tissues of Wi-Fi-exposed animals. Hence, the need to exhibit caution in handling smart devices that are used from day to day is fast becoming a threat to human health and wellness” Ibitayo et al. 2017

De som bor nära mobilbasstationer eller mobilmaster har ökad förekomst av tecken på oxidativ stress.  ”From our results, we have found a significantly lower mean value of manganese superoxide dismutase (MnSOD) enzyme activity, catalase (CAT) enzyme activity, and a high value of lipid peroxidation assay in exposed as compared to control subjects. In the current study, a significant association of genetic polymorphism of antioxidant genes with genetic damage has been observed in human population exposed to radiations emitted from mobile towers.” Gulati et al. 2017

Uppmätt maximal strålning från trådlös teknik i svenska skolor  82,857 µW/m2. Alla värden var långt under ICNIRP:s och Strålsäkerhetsmyndighetens rekommenderade högsta värden men de skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad. Gränsvärdet utesluter effekter vid lägre nivåer pga längre tids exponering. Uppmätta värden var klart över de som rekommenderas av Salzburg Health Department och Bioinitiative Group. ”Conclusion: 1. The ICNIRP guidelines are based on short-term heating (thermal) effects, and are therefore not relevant to decide on the appropriateness of long-term exposure. 2. The environmental exposure to RF radiation in some schools is higher than reported levels for non-thermal biological effects. In order to reduce children’s exposure to RF radiation, schools should prefer wired network connections, allow laptop, tablets, and mobile phone usage only in flight mode and deactivate Wi-Fi access points when internet is not needed for learning purposes.”Hedendahl et al. 2017

November 2017

Mobilstrålning 2100 MHz orsakar oxidativ stress i växter (lök). Chandel et al. 2017

November 2017: Råttor som exponerats för GSM och 3G (UMTS) får ökat antal skadade hjärnceller och ökat insläpp av albumin i hjärnan vid nivåer långt under gällande gränsvärde (2 W/kg): ”at 0.026 W/kg, a statistically significant increase in degenerating neurons was detected in the medial retrosplenial cortex and the medial forebrain bundle following GSM exposure and in the medial forebrain bundle following UMTS exposure. Fifty days after repeated GSM exposure, increased albumin extravasation was observed in the first brain region of interest only at 0.026 W/kg, in the whole brain at 0.26 W/kg,”. Poullettier de Gannes et al. 2017

Hjärntumörceller från människa (glioblastom) som exponeras för mobilstrålning visar markörer för oxidativ stress  redan efter mycket kort tids exponering. Redan efter 1 timma sågs signifikant skada på proteiner och fetter: ”After radiation exposure, viability of irradiated cells remained within normal physiological values. Significantly higher ROS level was observed for every radiation exposure time. After 60 min of exposure, the applied radiation caused significant lipid and protein damage. The highest GSH concentration was detected after 10 minute-exposure. The results of our study showed enhanced susceptibility of SH-SY5Y cells for development of oxidative stress even after short-term RF exposure.” Marjanovic Cemak et al. 2017

Råttor som exponerats för mobilstrålning RFID 915 MHz i 2 veckor får påverkan på blodet: ” The number of red blood cells (RBCs) and the values of hemoglobin, hematocrit, and RBC indices were increased in the RFID-exposed group”. Kim et al. 2017

Djurstudie visar tydligt att exponering för WiFi-strålning 2,45 GHz 4 timmar om dagen i 45 dagar orsakar skadliga förändringar i hjärnan vilket orsakar försämrad inlärning och minne samt ökade ångest. Halterna av antioxidanter sjönk och forskarna rapporterar tecken på oxidativ stress. Man såg också påverkan på hjärncellernas kommunikationsförmåga.  Varghese et al. 2017

Oktober 2017

Möss som exponerats för mobilstrålning 835 MHz i 12 veckor har påverkad autofagi i hjärnans hippocampus. Autofagi är en beteckning för cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofagosomer. Autofagi spelar en stor roll i biologisk metamorfos och i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Defekt autofagi hänger samman med ett flertal olika sjukdomar inklusive neurodegenerativa sjukdomar och cancer. Kim et al. 2017

Möss som exponeras för mobilstrålning 1800 Mhz (GSM) i 4 veckor fick ökad förekomst av ångestliknande beteende och halterna av GABA, som är ett ämne har betydelse för att reglera ångestsymtom, minskade. Även halten av Asparaginsyra (en neurotransmitter) minskade. Zhang et al. 2017

Djurstudie från amerikanska National Toxicology Program NTP visar ökad förekomst av hjärntumör och tumör i hjärtat (schwannom) efter exponering för GSM-strålning (900 och 1900 MHz). ” Male rats exposed to RF demonstrated significantly increased incidences of glioma (brain) and schwannoma (heart); these increases were not seen in female rats or in either sex of mice.” McCormick 2017

Effekter på celler vid låga nivåer (0,15 mikroT) av magnetfält. Kapri-Pardes et al. 2017.

Celler som exponeras för pulserade lågfrekventa magnetfält får försämrad överlevnad. Koziorowska et al. 2017

Strålning från mobiler (i stand-by-läge eller tal-läge) påverkar järnparametrar i blodet. Cetkin et al. 2017

Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gällande referensvärden för strålning från ICNIRP. ”the incident magnetic flux densities exceed the reference values by factors of tens, roughly. For internal electric fields, the margin was below a factor of 10. For SAR, in contrast, the margin amounted to three orders of magnitude. The study (i) affirmed that checking basic restrictions in case of local exposures that exceed reference values is necessary; (ii) showed that exposure levels of current smartphone wireless charging systems may exploit ICNIRP basic restrictions on induced electric fields up to 30%, roughly, and are far from recommended maximum SAR levels; and (iii) indicated that increasing the allowed maximum power for charging systems (as already outlined in the standard) has to be carefully evaluated regarding instantaneous values of induced electric fields.” Fröhlich et al. 2017

Av totalt 242 studier visar 216 (89%) att radiofrekvent strålning som används i trådlös teknik orsakar signifikanta oxidative stresseffekter. Bandara et Weller 2017

Mobilstrålning skadar testiklar i djurförsök. Gao et al. 2017

Inkubatorer exponerar både bebisar och personal för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, dvs 0,2-10 mikroTesla. ”RESULTS: We retrieved 15 papers that described the EMF exposure in incubators and their biological effects on babies. EMF levels in incubators appear to be between 2 and 100 mG, depending on the distance of the mattress from the electric engine. In some cases they exceed this range. These values interfere with melatonin production or with vagal tone. Even caregivers are exposed to high EMF, above 200 mG, when working at close contact with the incubators. CONCLUSION: EMF have been described as potentially hazardous for human health, and values reported in this review are an alert to prevent babies’ and caregivers’ exposure when close to the incubators. A precautionary approach should be adopted in future incubator design, to prevent high exposures of newborns in incubators and of caregivers as well” Kommentar: från 0,2-0,4 mikroTesla (2-4 mG) har förhöjd risk för cancer observerats vid långtidsexponering.  Bellieni et al. 2017

Sämre kvalitet på mänskliga spermier som exponeras för 3G+WiFi-strålning: ” Our study revealed a significant decrease in the quality of human semen after exposure to EMWs emitted from 3G+wi-fi modems.” Kamali et al. 2017

Metaanalys av tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk. Wang et al. 2017

Ökat antal patienter med hjärntumör i svenska patientregistret. Hardell et Carlberg 2017

Oxidativ stress observeras i celler som exponeras för 1800 MHz mobilstrålning . Marjanovic et al. 2017

Möss som exponeras för mobiltelefoners strålning då de är påslagna (Active mode) får färre ungar och fler döda embryon.  De exponerade mössen fick dessutom färre embryon av högsta kvalitet, och fler embryon av lägre kvalitet jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Citat: “The results of this study indicate that cell-phone RF waves decreases the quantity of two cells embryos as well as embryos with grade-A quality at the developmental process; while it increases the fragmentation of IVF-derived cells as well as grade-C and D cells in the NMRI-mouse. Cell-phone RF waves also reduces the number of newborn mice, where it increases the pregnancy duration which result in fertility failure in NMRI-mouse. “ Fatehi et al. 2017

Män som förvarar mobilen i fickan har sämre spermier och påverkan på könshormoner (luteiniserande hormone).  Schauer et al. 2017

Barn absorberar betydligt mer strålning än vuxna visar ny analys. ”The results show that the maximum SAR levels in brain tissues of young children (3 months) are higher by up to 61% and 78% than adults at the lowest (700 MHz) and highest (2600 MHz) investigated frequencies, respectively. The percentage absorption power in the heads of young children (3 months) is higher by up to 40.6% and 24% than the values for adults at 700 MHz and 2600 MHz, respectively.” Kommentar: tidigare undersökningar har visat att barn kan absorbera upp till 10 ggr mer strålning i vissa kroppsdelar jämfört med en vuxen. Mohammed et al. 2017

Augusti 2017

Den som bodde närmare mobilmast fick minskade halter antioxidanter i kroppen, tecken på DNA-skada, ökad oxidativ stress och ökad lipidperoxidering. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669

Allvarliga skador på tallplantor som exponerats längre tid för DECT-strålning. Stefi et al. 2017

Mycket skadliga effekter på bomullsplantor pga exponering för DECT-strålning. Stefi et al. 2017

Majsplantor som exponeras för DECT-strålning får skadliga effekter på kloroplasterna.  Stefi et al. 2017

Experiment visar tydligt skadliga effekter på bins beteende pga exponering för elektromagnetiska fält. Favre et al. 2017

Kycklingembryon som exponeras för endera GSM eller 3G strålning får skadliga effekter på bland annat lever och signifikant ökat antal DNA-skador. 3G gav större skadliga effekter än GSM: ”Conclusion: The chronic exposure of chick embryo liver to RFR emitted from 2G and 3G cell phone resulted in various structural changes and DNA damage. The changes were more pronounced in 3G experimental group. Based on these findings it is necessary to create awareness among public about the possible ill effects of RFR exposure from cell phone.” Da Silva et al. 2017

Djurförsök visar att exponering för WiFi-liknande signal (2450 MHz) orsakar oxidativ stress hjärtat och i blodet. Gumrad et al. 2017

Tydliga skadliga effekter på reproduktion dvs förmåga att få avkomma, bland djur som exponerades för mobiltelefon 1800 MHz. Bland effekterna som observerades finns: degenerativa effekter på äggstockar, minskat antal ägg, signifikant minskade nivåer av könshormoner, oxidativ stress. Citat: “We observed that mobile phone radiation induces significant elevation in ROS, NO, lipid peroxidation, total carbonyl content and serum corticosterone coupled with significant decrease in antioxidant enzymes in hypothalamus, ovary and uterus of mice. Compared to control group, exposed mice exhibited reduced number of developing and mature follicles as well as corpus lutea. Significantly decreased serum levels of pituitary gonadotrophins (LH, FSH), sex steroids (E2 and P4) and expression of SF-1, StAR, P-450scc, 3β-HSD, 17β-HSD, cytochrome P-450 aromatase, ER-α and ER-β were observed in all the exposed groups of mice, compared to control. These findings suggest that mobile phone radiation induces oxidative and nitrosative stress, which affects the reproductive performance of female mice.” Shahin et al. 2017

Användning av laptop i knät orsakar lokal uppvärmning av bland annat testiklarna med över 1 grad:  “The cumulative effect of laptop in high performance mode and 1 W antenna radiation resulted in temperatures of 42.9, 38.1, and 37.2 °C in lap skin, scrotum, and testis, that is, 5.6, 2.1, and 1.4 °C increase in temperature, respectively. Also, 1 W antenna radiation caused 0.37 × 10-3 and 0.13 × 10-1.” Safari et al. 2017

Analys undersöker hur mycket strålning som foster i mammans mage utsätts för vid användning av surfplatta uppkopplad mot 4G: ” Fig.2 shows, as example, some preliminary results referred to the exposure of the 9-months GA fetus to the 4G LTE tablet in a generic position among those described in Fig.1. All the reported SAR values have been normalized to a radiated power equal to 1 W. In this specific position, among all fetal tissues, adrenal gland, gallbladder and kidney showed SARWT values slightly higher than 5 mW/kg. Considering the pSAR1gT values, among all tissues skin, small intestine, muscle and kidney showed values higher than 10 mW/kg (with maximum of 22 mW/kg in the skin tissue).” Kommentar: Forskning har visat skadliga effekter vid 22 mW/kg exempelvis nervcellskador i hjärnan vid 20 mW/kg (Salford et al. 2003). Chiramello et al. 2017

Undersökning visar att gällande gränsvärden inte är tillräckligt skyddande, pga att vissa organ utsätts för sk ”hotspots”, bland annat ögat: ”Figure 2 shows that the hotspot locations depend on the frequency and polarization and often appear in and around fine structures such as the eyelids. However, they can also appear in other locations, most notably in the eyes and cheeks… .. our results showed that relatively long exposure averaging times used in current ICNIRP guidelines may not provide adequate protection in the case of brief, intense pulsed exposure (figure 4)..” Laakso et al. 2017

Studie visar att exponering för mikrovågsstrålning (användning av mikrovågsugn) är bland de miljöfaktorer som ökar risken för MS. Abbasi et al. 2017

Elektromagnetiska fält har såväl skadliga som positiva effekter beroende på frekvens enligt genomgång av tillgänglig forskning. Stora skadliga effekter innefattar cancerrisk och genförändringar. Det finns omfattande trovärdiga vetenskapliga belägg för de effekter som beskrivs.  Kostoff et al. 2017

Juni 2017

Djurförsök visar att exponering för mikrovågsstrålning 10 GHz pulserad vid 8 Hz påverkar rörelsemönster. Eeghem et al. 2017

Mobilstrålning GSM 900 MHz ger skadliga effekter på njurar i djurförsök. Tillskott av folsyra kan ha skyddande effekt. Ömür Gülsüm et al. 2017

Patienter som får symtom vid exponering för elektromagnetisk strålning, sk elöverkänsliga eller ”electrohypersensitive” har förändringar i hjärnan visar magnetröntgen av 10 patienter. ”All ten patients had abnormal functional MRI brain scans. The abnormality was often described as hyper connectivity of the anterior component of the default mode in the medial orbitofrontal area.” Heuser G. 2017

WHO anlitar experter med jäv. 5 av 6 experter är samtidigt kopplade till ICNIRP som är en industrilojal organisation. Hardell 2017

Maj 2017

Exponering för lågfrekventa magnetfält 50 Hz vid 1,5 mT påverkade halter av mineraler i olika organ i djurförsök. Erdem et al. 2017

Exponering för mikrovågsstrålning vid 10 GHz skadar hjärnan i djurförsök bland annat försämrat minne och inlärningsförmåga, oxidativ stress. ”Body weight result showed significant changes immediately after treatment, whereas non-significant changes were observed in mice attaining 6 weeks of age. Several other endpoints like brain weight, lipid peroxidation, glutathione, protein, catalase, and superoxide dismutase were also found significantly (p < 0.05) altered in mice whole brain. These significant differences were found immediately after exposure and also in follow-up on attaining 6 weeks of age in microwave exposure group. Moreover, statistically significant (p < 0.001) effect was investigated in spatial memory of the animals, in learning to locate the position of platform in Morris water maze test. Although in probe trial test, sham-exposed animals spent more time in searching for platform into the target quadrant than in opposite or other quadrants. Significant alteration in histopathological parameters (qualitative and quantitative) was also observed in CA1 region of the hippocampus, cerebral cortex, and ansiform lobule of cerebellum. Results from the present study concludes that the brain of 2 weeks aged mice was very sensitive to microwave exposure as observed immediately after exposure and during follow-up study at 6 weeks of age.” Sharma et al. 2017

Exponering för mobilstrålning under den period som motsvarar tonårstiden hos människan orsakar skador på hjärnan visar djurförsök, bland annat i form av färre hjärnceller och patologiska förändringar i hjärnceller. ”We found significantly fewer Purkinje cells in the EMF-EG group than in the Non-EG and Sham-EG groups. Histopathological evaluation revealed alteration of normal Purkinje cell arrangement and pathological changes including intense staining of neuron cytoplasm in the EMF-EG group. We found that exposure to continuous 900 MHz EMF for 1 h/day during adolescence can disrupt cerebellar morphology and reduce the number of Purkinje cells in adolescent rats.” Aslan et al. 2017

Elöverkänsliga (dvs personer som får ohälsosymtom vid exponering för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning) har förändrade nivåer av alfaamylaser (AA) i saliv och Neopterin i urin. Förhöjda halter av Neopterin tyder på aktivering av immunsystemet, maligna sjukdomar, allotransplantatavstötning eller virusinfektioner.”RESULTS: sAA was found to be significantly higher (p < 0.005) in the EHS (electrohypersensitive) group. uNeopterin and sAA analysis showed a significant difference based on the duration of EHS. CONCLUSION: Higher level of sAA in EHS participants may suggest that the sympathetic adrenal medullar system is activated. However, most of the analyzed markers of the immune system, sympathetic activity and circadian rhythm did not vary significantly in EHS group. Adrianome et al. 2017

Kan icke-joniserande strålning orsaka cancer? Havas, Magda 2017

Exponering för både bly och mobilstrålning ger ökad risk för ADHD. Buyn et al. 2017

Barn vars mammor använt mobilen under graviditeten har ökad risk försämrad mental utveckling de första 36 månaderna. ”There was also a risk of having decreasing MDI up to 36 months of age, in relation to an increasing average calling time or frequency during pregnancy (p-trend=0.05 and 0.007 for time and frequency, respectively”. Kyung-Hwa Choi et al. 2017

Fördubblad risk för hjärntumör (gliom) för de som använt mobilen i sammanlagt mer än 558 timmar visar resultat från den kandensiska delstudien inom Interphone (2010) som först nu publicerats. ”Our results suggest that long-term mobile phone use may be associated with an increased risk of glioma.”  Interphone Kanada

April 2017

Mobilstrålning 900 MHz och strålning från laptop 3,31 GHz orsakar gentoxiska och cancerogena effekter. ”All the treatment of RF inhibits seed germination percentage. 48 h laptop treatment has the most negative effect as compared to untreated control. A decrease was observed in mitotic index (M.I) and increase in abnormality index (A.I) with the increase in exposure duration and frequency in (Hz). Cell membrane damages were also observed only in 48 h exposure of cell phone and laptop (RF). Maximum nuclear membrane damages and ghost cells were again recorded in 48 h exposure of cell phone and laptop. The radiofrequency radiations (900 MHz and 3.31 GHz) are only genotoxic as they induce micronuclei, bi-nuclei, multi-nuclei and scattered nuclei but could be carcinogenic as 48 h incubation of RF induced fragmentation and ghost cells. Therefore cell phones and laptop should not be used unnecessarily to avoid possible genotoxic and carcinogenic effects” Quershi et al. 2017

Mobilstrålning främjar Candida.”900 MHz microwave exposed mice had 1.5 day and 3.7 day delays on wound healing in stages two. Live Candida inoculated Wave exposed (LCW) mice also showed higher yeast loads in skin lesions at days 5, 7 and 9 post inoculation. Survival analysis of live candida challenged mice showed the radiation exposed group is prone to death induced by systemic infection and candida enumeration from the kidney homogenates showed radiation exposed animals have had significantly higher yeast load in the tissue. In collection, long-term 900 MHz radiation exposure of mice led to longevity of skin wounds and susceptibility of the animals to systemic challenge and higher incidences of microorganisms in internal tissues” Bayat et al. 2017

Djurförsök visar att exponering för WiFi under fostertiden försämrade hjärnans utveckling samt orsakade oxidative stress. ”Our main results showed that the in-utero WiFi exposure impaired offspring neurodevelopment during the first seventeen postnatal days without altering emotional and motor behavior at adult age. Besides, prenatal WiFi exposure induced cerebral oxidative stress imbalance (increase in malondialdehyde level (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2) levels and decrease in catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) activities) at 28 but not 43days old, also the exposure affected acethylcolinesterase activity at both cerebral and seric levels. Thus, the current study revealed that maternal exposure to WiFi radiofrequencies led to various adverse neurological effects in the offspring by affecting neurodevelopment, cerebral stress equilibrium and cholinesterase activity.” Othman et al. 2017

Exponering för mobilstrålning under dräktighet leder till oxidativ stress i vävnader från såväl mamman som fostret, visar djurförsök. Bahreyni Toossi et al. 2017

Djurförsök visar att mobilstrålning orsakar skadliga effekter på testiklar som kan leda till förhöjd risk för cancer och problem att få barn. ”Our results indicate that exposure to RF-EMF produces increases in testicular proteins in adults that are related to carcinogenic risk and reproductive damage.” Sepehrimanesh et al. 2017

Mätning av mikrovågsstrålning i skolor i Holland. Mätningen visar att strålning från WiFi i den aktuella skolan är låg i förhållande till mobilmaster  men mätningarna skedde efter skoltid då inga enheter kopplas upp mot WiFi varför resultaten inte är representativa för den strålning barn och ungdomar i själva verket utsätts för från trådlös teknik i skolan. Van Wel et al. 2017

Sammantaget visar forskningen förhöjd risk för hjärntumör vid mobilanvändning över tio år. Bielsa-Fernández et al. 2017

Förhöjd risk för missbildning och för tidig födsel bland barn födda inom 600 meter från stora kraftledningar. Sadeghi et al. 2017

Mars 2017

Djurförsök visar epigenetisk effekt av mobilstrålning (från Nokia-mobil) och att mobilstrålning har liknande effekt som joniserande strålning på de parametrar som mättes. ”For the first time, our data showed that the effect of exposure to mobile phone radiation and 3Gy gamma radiation are the same and both of them could decrease U-allele in the treated colon tissues of rats compared to the controls.. It can be concluded that exposure to RF radiation emitted by GSM mobile phones can lead to epigenetic detrimental changes in ERα promoter methylation pattern.” Mokarram et al. 2017

Höga nivåer av strålning från basstationer i Stockholm visar mätning av forskare från Örebro. Nivåerna överskrider de värden vid vilka ohälsoeffekter observerats i forskning. Hardell et al. 2017

WiFi-strålning försämrar den kognitiva förmågan i djurförsök. Exponerade djur kunde inte skilja mellan nya och bekanta föremål. In conclusion, results of this study showed that chronic exposure to Wi-Fi electromagnetic waves might impair both unimodal and cross-modal encoding of information. Hassanshahi et al. 2017

Mätning av strålning från sk smarta elmätare som sänder mikrovågsstrålning visar att elmätarna avger upp till 15 mW/m2 0,5 meter från mätaren. Peyman et al. 2017

Mobilstrålning kan orsaka DNA-skada via oxidative stress. Behandling med melatonin kan minska effekterna.  Sun et al. 2017

Mänskliga spermier skadas av strålning från sändare för att störa mobilsignaler, bland annat försämrad rörlighet och DNA-skador. Parsanezhad et al. 2017

Februari 2017

Mobilstrålning (900 MHz och 3 331 MHz) orsakar tydliga gentoxiska effekter i växter. ”It is concluded that radiofrequency radiations are genotoxic as they induced chromosomal aberrations in chickpea mitotic cells and the presence of ghost cells is clear indication of their carcinogenic potential. To avoid reported DNA damages in this work cell phones should always be used either for short duration or with hands-free for long duration and they should not be kept in pockets or near body. Laptops should not be used unnecessarily for enjoyment purpose. It must be placed on desk top rather lap to minimize their exposure to human body. Further assay of carcinogenity are recommended on mouse and human cell lines.”. Tabasum Qureshi

Mobilstrålning orsakar autofagi i hjärnan, en form av celldöd. ”The present study indicates that monthly exposure to RF-EMF induces autophagy in the cerebral cortex and suggests that autophagic degradation in cortical neurons against a stress of 835 MHz RF during 4 weeks could correspond to adaptation to the RF stress environment. However, activation of apoptosis rather than autophagy in the brainstem is suggesting the differential responses to the RF-EMF stresses in the brain system.” Kim et al. 2017

Mobilstrålning påverkar könsorgan (testiklar) i djurförsök i form av bland annat degenererade celler samt ökad förekomst av markörer för oxidativ stress liksom sänkt produktion av könshormoner (testosteron, FSH och LH). Oyewopo et al. 2017

Mobilanvändning påverkar hörseln. Das et al. 2017

Människor som exponeras för strålning från basstationer för trådlös kommunikation har förändringar i blod i form av bland annat lägre antal vita blodkroppar och högre antal röda blodkroppar.  Slutsats: det verkar som om mobilbasstationer påverkar blod och immunsystemet. Taheri et al. 2017

Analys av samlad tillgänglig forskning visar liksom tidigare att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Studier av bättre kvalitet observerade tydliga risker medan studier av lägre kvalitet hade tendens att visa lägre risk tom skyddande effekt. Prasad et al. 2017

Januari 2017

Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. ”Because OR is significantly greater than 1 (OR = 1.25, 95% CI: 1.04–1.52), we can conclude that there is a significant relationship between the time from the first regular use of mobile phone of 10 years or more and the risk of intracranial tumors.”  Bortkiewicz et al. 2017

Mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör, gliom. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger sambandet och  uppfyller alla kriterier enligt Bradford-Hill som krävs för att samband ska anses fastlagt: The nine Bradford Hill viewpoints on association or causation regarding RF radiation and glioma risk seem to be fulfilled in this review. Based on that we conclude that glioma is caused by RF radiation. Revision of current guidelines for exposure to RF radiation is needed.” Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

Mobilstrålning 1882 MHz skadar växter. I kontrollerad studie ses tydliga skador på exponerade växter jämfört med oexponerade kontroller, exempelvis mindre storlek, minskning av fotosyntetiska pigment samt allvarliga skador på kloroplasternas struktur.  Aikaterina 2017

Exponering för mobilstrålning 900 MHz kan orsaka inflammatoriska effekter i levern enligt djurförsök. Mortazavi et a. 2017

Exponering för mobilstrålning 1800 MHz orsakar celldöd i levervävnad från försöksdjur exponerade under fostertiden. Meral et al. 2017

Exponering för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde, 0,97 W/kg, 2 timmar om dagen plus 24 timmar om dygnet i stand-by, orsakar skadlig påverkan på testiklar i djurförsök. Dessutom ökade exponeringen utsöndring av stresshormonet kortisol vilket är en tydlig stresseffekt. Cetkin et al. 2017

Absorberad strålning (50 Hz) beror på längd och kroppsvikt. Findlay et al 2017

Mobilstrålning dominerande strålningskällan i området 20-3000 MHz enligt undersökning i Kina (65-90%). Zhu et al. 2017

Orsak till varför du inte ska använda en bärbar dator, laptop, i knät. Forskningsöversikt. En dator avger elektromagnetisk strålning, både lågfrekvent och i form av mikrovågsstrålning om den är trådlöst uppkopplad mot internet. Mikrovågsstrålning kan försämra spermier. Mortazavi et al. 2017

Mobilstrålning 900 MHz kan minska och påverka överlevnad av stamceller från vuxna människor. Shabbazi-Gahrouei et al. 2017

Lågfrekventa och elektriska fält från mobiltelefoner och från trådlösa telefoner i en kommande undersökning om hjärntumörrisker för barn (MobiKids) som använder mobiltelefoner eller trådlösa telefoner. Slutsatsen är att exponeringen avgörs av hur mobiltelefonen eller DECT-telefonen är konstruerad, i synnerhet batteriets placering.  Kommentar Strålskyddsstiftelsen: Denna internationella undersökning studerar alltså om barn som fått hjärntumör kan ha fått det pga mobilanvändning, genom att se om barn med hjärntumör använt mobiltelefon eller trådlös telefon mer än friska barn. Det är förstås djupt omoraliskt att först stenhårt marknadsföra mobiler och trådlös teknik mot barnmarknaden och först därefter undersöka om barnen får hjärntumör av användningen. Denna studie är kraftigt försenad då den skulle vara rapporterad 2016 enligt initial plan. Calderón et al. 2017

Mikrovågor 1950 MHz orsakar gentoxiska effekter i celler i form av bildning av mikrokärnor. De skadliga effekterna var intensitetsberoende och sågs vid låga nivåer 0,15 och 0,3 W/kg, medan två testade högre strålningsnivåer 0,6 och 1,25 W/kg inte gav sådana skadliga effekter (bildning mikrokärnor). Gränsvärdet är betydligt högre 2 W/kg. Detta visar återigen att effekterna inte är linjära och att högre strålningsnivåer inte automatiskt leder till större effekter utan att det finns sk fönstereffekter. Sannino et al. 2017

Exponering för mobilstrålning (835 MHz) orsakar skadliga effekter på hjärnan i djurförsök. Exponeringen orsakade hyperaktivitet bland de exponerade djuren och nedbrytning av myelinskiktet runt nervcellerna. Myelinet är ett skyddande fettrikt isoleringsskikt runt nervcellerna och nedbrytning kan leda till skador på nervcellerna. Kim et al. 2017

Mobilstrålning påverkar fertiliteten negativt i djurförsök. Chen et al. 2017

Studie visar att vissa delar av barns hjärnor kan absorbera strålning som överskrider det redan allt för höga gränsvärdet för mobiltelefoner 2 W/kg. Stankovic et al. 2017

År 2016

December 2016

Exponering för mobilstrålning och strålning liknande WiFi (2450 MHz) orsakar försämrad kognitiv förmåga, förhöjda nivåer av stressproteiner HSP 70 samt DNA-skador i hjärnan i djurförsök. Allra störst effekt på DNA-skador och kognitiv förmåga hade WiFi-liknande frekvensen 2450 MHz. Slutsats: ”The results of the present study suggest that low level microwave exposure at frequencies 900, 1800, and 2450 MHz may lead to hazardous effects on brain.” Hela studien: Deshmuk et al. 2016

Mobilanvändning ökar risken för huvudvärk. Cho et al. 2017

Forskning på djur visar att mikrovågsstrålning orsakar ångest- och depressionsliknande symtom. Dessutom var halterna av  glukos och kortikosteron i blodet  förhöjda och halterna av intracellulärt kalcium och kväveoxid i hjärnan förhöjda. Kumar et al. 2016

November 2016

Undersökning av över 900 barn i Frankrike visar att drygt 3 % kan vara utsatta för lågfrekventa magnetfält som överstiger 0,4 mikroT, som är en nivå där man genomgående sett förhöjd risk för cancer och även neurodegenerativa sjukdomar. Elektrisk väckarklocka är en stor källa till förhöjda lågfrekventa magnetfält. Magne et al. 2016

Extremt låga elektromagnetiska pulser påverkar hjärtfrekvensen mätt i EKG. Fang et al. 2016

Elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning från trådlös teknik) stressar växter (tomat- och gurkplantor) samt orsakar försämrad tillväxt och skadat cellmembran. Al Kathiri et al. 2016

WiFi-strålning orsakar oxidativ stress och bildning av fria radikaler, ökad förekomst av glukos och kolesterol i blodet i djurförsök. C-vitamin har dämpande/skyddande effekt. Shekoohi-Shouli et al. 2016

Mobilstrålning skadar hörselsystemet. Orsakar ökad celldöd och ”neuronal degeneration”. Celiker et al. 2016

Mobilstrålning 1800 MHz orsakar DNA-skada in vitro (cellforskning). Sun et al. 2016

Pulserad mikrovågsstrålning påverkar centrala nervsystemet bland annat genom att förändra hjärnans bioelektriska svängningar vid mycket låga nivåer av strålning. Hinrikus et al. 2016

Forskningsöversikt konstaterar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar cancer genom bland annat oxidativ stress.  Havas 2016

Mikrovågsstrålning 10 GHz skadar hjärnan hos foster i djurförsök. Störst påverkan om exponeringen startade tidigt under fostertiden. Hjärnans och kroppens vikt var significant lägre hos exponerade djur. Resultaten visar också tecken på oxidativ stress och minskat antal hjärnceller i de mikrovågsexponerade djuren. Sharma et al. 2016

Starkt samband mellan användning av trådlös teknik och dålig sömn, otillräcklig sömn och trötthet under dagen hos barn och ungdomar visar största analysen hittills av den samlade forskningen omfattande 125 000 barn. Barn som hade tillgång till men inte aktivt använde utrustningen i sovrummet hade också försämrade sömnvärden.  ”There was a strong and consistent association between bedtime media device use and inadequate sleep quantity odds ratio [OR], 2.17, poor sleep quality OR, 1.46; and excessive daytime sleepiness OR, 2.72. Kommentar: även om mobilen inte aktivt används för samtal sänder den ut hög strålning så länge den inte är avstängd, vilket förklarar påverkan på sömnen även om mobilen inte aktivt används under natten. Carter et al. 2016

Mobilanvändning kopplas till huvudvärk och stresskänsla, i studie av 532 i övrigt friska personer. Ju mer mobilen användes ju svårare huvudvärk. Cho et al. 2016

Elektromagnetisk strålning påverkar immunförsvaret negativt. Försök visar att av 64 patienter som skyddas mot mikrovågsstrålning från trådlös teknik, så rapporterade 90% förbättringar. Marshall et al. 2016

Hjärntumörstatistik från Storbritannien visar att förekomsten av maligna hjärntumörer i den vid mobilsamtal mot örat mest exponerade delen av hjärnan (temporalloben) ökade mellan 2005 och 2014. Slutsats: Ökningen skulle kunna vara en effect av mobilanvändning. ”A causal factor, of which mobile phone use (and possibly other wireless equipment) is in agreement with the hypothesized temporal association, is related to an increased risk of developing malignant neoplasms in the temporal lobe.. More specifically, if the calculated population impact is interpreted as a causal effect and is completely contributed to mobile phone use, then the population impact is an additional 188 cases annually in England; corresponding to about 1700 cases (range 436 to 2918) in the period 2005–2014 that would not have occurred otherwise.” De Vocht 2016

Största mobiltelefonstudien hittills (Interphone) som först publicerades 2010, visar i ny analys risk för malign hjärntumör vid samma sida som mobilen använts. Citat: ” we found a statistically significant association between the intracranial distribution of gliomas and the self reported location of the phone”. Grell et al. 2016

Oktober 2016

Skadlig påverkan på hjärtat i djurförsök av exponering för mobilstrålning 900 MHz under 1 timma/dag i 38 dagar. ”We found that exposure of male rats to 900 MHz EMF for 1 h/day during adolescence caused oxidative stress, which caused structural alteration of male adolescent rat heart tissue.” Kerimoglu et al. 2016

Mikrovågsstrålning 900 MHz orsakar DNA-skada och oxidativ stress i djurförsök vilket bland annat ledde till färre spermier. ”To conclude, RFR exposure-induced oxidative stress causes DNA damage in germ cells, which alters cell cycle progression leading to low sperm count in mice.” Pandey et al. 2016

Strålning från DECT-telefoner påverkar växter negativt, bland annat genom försämrad tillväxt och försämrad bladkvalitet. Aikaterina et al. 2016

Undersökning av exponering för radiofrekvent strålning bland anställda hos teleoperatörer. Fullstudie. Litchfield et al. 2016

Analys av hjärntumörstudien Interphone visar starkare samband mellan mobilanvändning och hjärntumör, enligt det ansvariga forskarteamet. Turner et al. 2016

Forskningsgenomgång konstaterar att spermier påverkas negativt av mobilstrålning. Sepherimamesh et al. 2016

Forskningsgenomgång konstaterar att bland annat elektriska och magnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Lewis et al. 2016

Forskningsgenomgång konstaterar att mikrovågsstrålning kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis Alzheimers: data suggest that the hippocampus can be injured by long-term microwave exposure, which may result in the impairment of cognitive function due to neurotransmitter disruption. Zhang et al. 2016

September 2016

Lågfrekventa magnetfält kan orsaka apoptos (celldöd) i friska celler och i cancerceller visar forskningsöversikt. ” Our meta-analysis provided conclusive data that ELF-MFs can increase apoptosis in cancer and normal cells. Furthermore, there is a possibly individual intensity and time range with maximum created effect according to window effect.” Mansourian et al. 2016

Lågfrekventa magnetfält (50 Hz) orsakar förändringar i proteiner som är kopplade till DNA-skador.  Luukkonen et al. 2016

Djurförsök visar att mobilstrålning kan öka risken för epilepsiattacker. Kouchaki et al. 2016

Kronisk exponering för mobilstrålning under hela uppväxten 1 timma om dagen orsakar skadliga effekter på ryggraden i djurförsök. ”In conclusion, our study results suggest that continuous exposure to a 900-MHz EMF for 1h a day through all stages of adolescence can result in impairments at both morphological and biochemical levels in the lumbar region spinal cords of Sprague Dawley rats”. Kerimoglu et al. 2016

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress in vitro (cellforskning). Kim et al. 2016

Mobilstrålning GSM 900 och 1800 skadar celler i hjärnans hippocampus (minne mm) i djurförsök. Mugunthan et al. 2016

Forskningsöversikt konstaterar att mobilstrålning skadar växter, särskilt frekvenser mellan 800 och 1500 MHz samt 1500 och 2400 MHz.  Our analysis demonstrates that the data from a substantial amount of the studies on RF-EMFs from mobile phones show physiological and/or morphological effects (89.9%, p < 0.001).” Halgamuge et al. 2016

Koppling mellan malingt melanom i ögat och förhöjda nivåer av EMF i närmiljön. Milham et al. 2016

Mycket höga nivåer av strålning har uppmätts på Stockholms Central, dvs 95,544 µW/m2. Det ska jämföras med 30-60 µW/m2 där forskningen börjar se effekter. Hardell et al. 2016

Ljus från ”smartmobiler” och surfplattor kan främja akne. Mortazavi et al. 2016.

Forskningsöversikt visar att elektromagnetiska fält (EMF) har skadliga effekter på foster, fertilitet och hormoner. ”Many studies have shown that electromagnetic fields can have destructive effects on sex hormones, gonadal function, fetal development, and pregnancy. So people must be aware of the negative effects of EMFs”. Asghari et al. 2016

Mobilmaster skadar träd. Träd som undersöktes i ett område hade mer skador på sidan som vette mot närmaste mast. 30 träd i lågstrålande område hade däremot däremot inga synbara skador. ” The measurements of all trees revealed significant differences between the damaged side facing a phone mast and the opposite side, as well as differences between the exposed side of damaged trees and all other groups of trees in both sides. Thus, we found that side differences in measured values of power flux density corresponded to side differences in damage. The 30 selected trees in low radiation areas (no visual contact to any phone mast and power flux density under 50μW/m2) showed no damage.” Waldman-Selsam et al. 20116

Exponering för mobilstrålning kan leda till sänkt testosteronhalt och minskad sexlust visar djurförsök. Zang et al. 2016

Möss som exponerats under fostertiden för GSM 1800 eller DECT-basenhet har skador på hjärnan. DECT orsakade förhöjd puls under fostertiden.  Stasinopoulou et al. 2016

Genomgående observerar den vetenskapliga forskningen att spermier skadas av mobilstrålning. Av 27 studies som studerat effekter på spermier rapporterar 21 negativa skadeeffekter.  11 av 15 som undersökte rörlighet rapporterade significant minskad rörlighet. 7 av 7 studier konstaterade att strålningen ökade bildningen av fria radikaler. 4 av 5 studier fann DNA-skador. 6 av 6 undersökningar fann att mobilstrålning ledde till försämrat försvar i form av antioxidanter. 3 studier såg skyddande effekter av tillskott av antioxidanter.  Houston et al. 2016

Augusti 2016

Omega 3 och melatonin kan ha skyddande effekt mot skador på hjärnceller av mobilstrålning. Erdem et al. 2016

Mobilstrålning försämrar spermiekvalitén. Abeer et al. 2016

Mobilstrålning försämrar den kognitiva förmågan. Försökspersoner som utsattes för mobilstrålning  fick significant försämrad reaktionstid. Verrender et al. 2016

Sköldkörteln exponeras för betydligt högre strålning än körtlar i hjärnan varför mobilstrålning kan utgöra en riskfaktor för sköldkörtelrubbningar/sjukdomar: ”It was found the induced SAR in thyroid gland is much larger than that in hypophysis and hypothalamus glands when the mobile was placed in both voice and SMS positions. Although the induced SAR in the human endocrine glands are below the IEEE safety standard, long-term use of mobile with the higher level SAR absorption in thyroid gland may be a risk factor associated with several thyroid disorders”. Lu et al. 2017

Juli 2016

Mobilstrålning 900 MHz orsakar skadliga effekter på hjärnan form av förlust av neuroner och skador pga oxidativa stresso i djurförsök. Djurens ålder motsvarade tonåringar. Our results indicate that oxidative stress-related morphological damage and pyramidal neuron loss may be observed in the rat hippocampus following exposure to 900-MHz EMF throughout the adolescent period. Kerimoglu et al. 2016

Exponering för mobilstrålning under fostertiden leder till bestående negativa effekter på levern i djurförsök. Yilmaz et al. 2016

Lågfrekventa magnetfält (3 och 60 Hz) orsakar förändrat beteende i djurförsök. ”Behavioral test revealed that immediately after the end of exposures, locomotor activity of both 3 Hz and 60 Hz exposed groups significantly decreased compared to sham group.” Rostami et al. 2016

Elbilar kan utsätta användarna för mycket höga nivåer av elektromagnetisk strålning: In electric vehicles, passengers sit very close to an electric system of significant power. The high currents achieved in these vehicles mean that the passengers could be exposed to significant magnetic fields (MFs). Moreno-Torres et al. 2016

Exponering för WiFi-strålning orsakar ökat läckage av kvicksilver från amalgam i tänderna. Paknahad et al. 2016

Räddningstjänstens radiosystem Rakel eller Tetra påverkar hjärnan och hjärtat mätt i EKG och EEG. Burgess et al. 2016

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet vid nivåer under gällande gränsvärden, dvs hjärnans funktion påverkas: ”Radiation standards for cellphones based on a thermal/nonthermal binary distinction do not prevent neurophysiological consequences of cellphone radiation” Marino et al 2016

Ökad förekomst av sköldkörtelcancer i Norden möjligen orsakad av ökad exponering för strålning från ”smartmobiler”. Carlberg et al. 2016

Fransk myndighetsrapport konstaterar att barn är särskilt känsliga för strålning från trådlös teknik och att de absorberar mer strålning än vuxna. Rapporten redovisar också att 9 av 10 mobiler kan överskrida det skyhöga gränsvärdet då de förvaras mot kroppen samt att strålningen ökar risken för försämrad inlärning och koncentration samt psykisk ohälsa bland barn. ANSES 2016  (myndighet för säkerhtet i arbetsliv, miljö och livsmedel).

Exponering för lågfrekventa magnetfält 50 Hz orsakar svåra histopatologiska förändringar i hjärnan på fiskar. Effekterna sågs vid exponering över 3 mikroTesla, att jämföra med gränsvärdet i Sverige som är 100 mikroTesla (rekommenderat av ICNIRP).  Farzaneh et al. 2016

Exponering för WiFi-frekvens 2,45 GHz orsakar oxidativ stress och histopatoligiska förändringar i olika organ (lever, hjärna, testiklar, njurar, ryggmärg) i djurförsök: ” we conclude that exposure to microwave radiation 2 h a day for 35 d can potentially cause histopathology and oxidative changes in Wistar rats. These results indicate possible implications of such exposure on human health”. Chauhan et al. 2016

Samband mellan ökad förekomst av cancer och exponering för strålning från Radio (FM)-master. Hallberg 2016

Juni 2016

Användning av smartmobiler är en risk för försämrad ögonhälsa. ”Longer daily smartphone use was associated with a higher likelihood of having multiple ocular symptoms” Kim et al. 2016

Förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält orsakar försämrat minne. Ghadamgahi et al 2016

Kycklingar som exponerades för mobilstrålning från iPhone 4s (GSM 900 MHz) under större delen av utvecklingstiden fick förändrat socialt beteende och lillhjärnan var mindre än hos oexponerade kontroller. Lillhjärnan är kopplat till koordinationsförmåga och balans. Underutveckling av lillhjärnan kan påverka dessa funktioner och ha negativ påverkan på socialt beteende. “Mobile phone radiation exposure during chick embryogenesis impaired social behaviors after hatching and possibly induced cerebellar retardation. This indicates potential adverse effects of mobile phone radiation on brain development.” Zhou et al. 2016

Maj 2016

Största djurstudien någonsin visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör. Från ansedda amerikanska National Toxicology Program, kostade över 200 miljoner kr. NTP

Rosmarin kan ha skyddande effekt mot de skadeverkningar mobilstrålning orsakar på spottkörtlar I form av bland annat oxidativ stress. Fatma et al. 2016

30 minuters exponering för strålning från smartmobiler orsakar signifikanta skador på mänskliga blodkroppars struktur och funktion. ”This study demonstrates that smartphone radiofrequency waves induce significant perturbation of platelet structure and function, thus providing further support to concerns regarding excessive use of mobile phones.” Lippi et al. 2016

Exponering för mobilstrålning GSM 900 orsakar beteendeförändringar och oxidativ stress i hjärnan i djurförsök. Nirwane et al. 2016

Vår tids vanliga elektroniska teknik är en ökande orsak till hudproblem bland konsmenter, översiktsartikel. Corazza et al. 2016

Mycket snabba elektromagnetiska pulser orsakar oxidativ stress, stimulerar hormonproduktion, orsakar svullnad och apoptos (celldöd).  ”Nanosecond electrical pulse (nsEP) exposure activates signaling pathways, produces oxidative stress, stimulates hormone secretion, causes cell swelling and induces apoptotic and necrotic death.” Roth et al. 2016

Forskare ifrågasätter att endast blått ljus diskuteras och inte den radiofrekventa strålningen vid koppling sömnproblem smartmobilanvändning. Mortazavi et al. 2016

Mobilanvändare som använder mobilen mer än 1 timma om dagen löper förhöjd risk för spottkörteltumör. Al-Qantani 2016

Mobilstrålning under gällande gränsvärden vid längre tids exponering orsakar gentoxiska effekter. Mobile phone radiation even in the permissible range when used for longer duration causes significant genotoxicity.” Baneriee et al. 2016

4G/LTE påverkar hjärnans aktivitet mätt i EEG. Yang et al. 2016

April 2016

Forskning visar att unga personer i åldern 24-39 år som använde mobilen mest hade ökad förekomst av låg hjärtfrekvensvariation (HRV). Låg HRV) hör samman med en ökad risk att drabbas av, bland annat, hjärtkärlsjukdom. Man har också visat att akut och kronisk psykosocial stress minskar HRV. Låg HRV är kopplat till ångest, depression, metaboliskt syndrom. Strålskyddsstiftelsens kommentar: andra undersökningar har upprepat visat att mobilstrålning, hög mobilanvändning är kopplat till psykisk ohälsa och stressrelaterade symtom. Ekici et al. 2016

30 minuters exponering för en smartmobil aktiverar neutrofiler (vita blodkroppar) i cellerna.  Lippi et al. 2016

Radiofrekvent strålning/mobilstrålingn orsakar oxidativ stress. Rött LED-ljus kan skydda mot effekterna: “Red light of LED can protect embryonic cells from oxidative stress caused by low intensity RFR exposure. This is of particularly importance in terms of potential mutagenicity and carcinogenicity of low intensity RFR, which in turn depends on the oxidative potential of RFR”. Tsybulin et al. 2016

Översiktsartikel diskuterar elektromagnetiska fälts förmåga att orsaka oxidativ stress som mekanism bakom koppling till degenerativa sjukdomar. Terzi et al 2016

Mobilanvändning en av flera livsstilsfaktorer som orsakar DNA-skador på spermier. ”Data from the present study showed a significant effect of age, obesity, mobile phone radiation and occupational stress on sperm DNA damage” Radwan et al. 2016

Lågfrekventa magnetfält påverkar cellernas kalciumkanaler och kalciumreglering. Zhi-Cheng Sun et al 2016

Mars 2016

Lågfrekventa magnetfält orsakar friradikalbildningseffekter. Martinez et al 2016

Fåglars magnetiska orienteringsförmåga störs av svaga bredbandssignaler. Schwartze et al. 2016

Radiofrekvent strålning orsakar skadliga effekter på växter. Vian 2016

Radiofrekvent strålning påverkar krills magnetiska orienteringsförmåga. Tomanova 2016

Mobilstrålning orsakar skadliga effekter på reproduktiva celler både hos hannar och honor i djurförsök. Boga et al. 2016

Låga elektromagnetiska fält kan orsaka cancer genom att påverka celltillväxt. Effekterna är beroende av frekvens, amplitud och exponeringstid. Barnes et al. 2016

Boende nära mobilmaster har mer symtom på mikrovågssyndromet: sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem och högt blodtryck. De hade också förändringar i saliv, jämfört med kontrollgrupp boende över 1 km från närmsta mobilmast. Singh et al. 2016

Mobilstrålning påverkar foster. Turedi et al. 2016

Såväl lågfrekventa fält som högfrekvent strålning under gällande gränsvärden kan orsaka bildning av fria radikaler vilket i sin tur leder till oxidativ stress vilket kan orsaka för tidigt åldrande, cancer och Alzheimers. Översiktsartikel i IEEE, industrins husorgan:  We have shown that both a theoretical base and the experimental results exist, demonstrating that weak static, low-frequency, and/or high-frequency magnetic fields can affect the concentration of radicals. There are also results that indicate that weak magnetic fields can change the growth rate of cells.”  Barnes, Greenbaum 2016

Förhöjd risk för hypofystumör kopplas till bland annat mobilanvändning. Leng, Zhang 2016

Undersökning av över 500 män under 3 år visar att mobilanvändning har en negativ påverkan på spermier (minskat antal, koncentration mm). Även användning av trådlöst internet var kopplat till negativ påverkan på spermier. Zhang et al. 2016

Exponering under fostertiden för mobilstrålning (1800 MHz) har negativ påverkan på utveckling av ben och muskler (djurförsök). Erkut et al. 2016

Undersökning av koreanska ungdomar visar att mobilberoende/stor mobilanvändning ökar risken för depression/psykisk ohälsa. Risken ökar ju mer mobilen används och är störst för tonåringar. Jun 2016

Mycket stor italiensk djurstudie visar att långtidsexponering för ”låga”nivåer av lågfrekventa magnetfält 50 Hz främjar tumörer i bröst.  Man såg även ökad förekomst av tumörer i hjärta och av leukemier/lymfom. Lågfrekventa magnetfält är sedan 2002 klassade som möjligen cancerframkallande mot bakgrund av upprepade undersökningar som visat förhöjd leukemiförekomst bland barn i närhet av kraftledningar. Soffritti et al. 2016

Februari 2016

Exponering för WiFi-frekvensen 2,45 GHz under fostertiden och under första levnadstiden kan orsaka permanent skada på njurar i djurförsök. Kuybulu et al. 2016

Hjärntumör är vanligaste dödsorsaken i cancer bland unga människor i åldern 15-39 år i USA. American Brain Tumour Association 2016

Undersökning av saliv från mobilanvändare visar ökad förekomst av ämnen som tyder på inflammatorisk effekt. Siqueira et al. 2016

Möss som exponerats för WiFi 24 timmar om dagen i ett år för ökad förekomst av DNA-skador i testiklar (statistiskt signifikant) och i hjärna, lever, njurar och hud (ej statistiskt signifikant) Endast 8 råttor ingick vilket gör det svårt att nå statistisk signifikans varför resultaten är en klar varningssignal i ljuset av många tidigare resultat som visat DNA-skador. Aqdag et al. 2016

Mobilanvändning är kopplad till ökad förekomst av huvudvärk, värk i örat, tinnitus, värk i fingrar, värk i nacken, trötthet, sömnstörningar, ögonbesvär och rastlösthet enligt undersökning av drygt 2000 mobilanvändare i Indien. Stalin et al. 2016

Mobilstrålning påverkar ämne (AChE) som kopplats till degenerativa sjukdomar. Valbonesi et al. 2016

Forskningsöversikt över kopplingen tinnitus och mobilanvändning drar slutsatsen att det finns tillräckligt med belägg för att rekommendera försiktighet för att undvika skador på hörselorganen. Medeiros et al. 2016

Barn (Spanien) som exponeras för mobilstrålning långt under gällande gränsvärden har försämrad kognitiv förmåga, beteendeproblem och ökad förekomst av psykisk ohälsa, lägre IQ och sämre resultat i skolan. Citat: “children with higher exposure levels (SRMS285.9 μW/m2) in the immediate surrounds of their dwellings had lower verbal expression/comprehension scores and higher behavioral and emotional problems, including anxious-depressed behaviors, OCD, and PTSD, in comparison to those in lower exposure areas levels (SRMS<285.9 μW/m2). When exposure was measured as SMAX, similar results were observed for cognitive functions but worse results for internalizing and total behavior problems, finding lower IQ and school competence scores and higher ADHD and social and conduct problems (aggressive and rule-breaking behaviors) in children from higher (SMAX2759.68 μW/m2) vs. lower exposure areas. The prevalence of total behavior problems was greater with higher exposure”. Calvente et al. 2015

Ödlor som exponeras för mobilstrålning (DECT-telefon) får en inflammatorisk respons och försämrat immunförsvar. Mina et al 2016

Exponering för mobilstrålning (djurförsök) visar att mobilstrålningen (under gällande gränsvärden 2W/kg) påverkar ämnen som pekar på effekter i form av oxidativ stress, DNA-skada och inflammation i hjärnan. Megha et al. 2015

Kvinnliga yrkesarbetare exponerade för höga magnetfält har förhöjd förekomst av ohälsosymtom, störd menstruationscykel och sänkta könshormoner. Xu et al. 2016

Januari 2016

Förhöjd risk för bröstcancer bland män som exponerats för förhöjda magnetfält i arbetslivet (+ 0,6 mikroTesla). Grundy 2016

Ökande belägg för att elektromagnetiska fält och mobilstrålning har negativ effekt på endokrina körtlar (sköldkörtel exempelvis). Forskningsöversikt. Sangun 2015 et al.

Koppling mellan psykiska ohälsosymtom och exponering för mobilstrålning i undersökning från Brasilien. Silva et al. 2016 fri fulltext.

Undersökning indikerar att de som ringt mer än 10 samtal per dag har 3 ggr ökad risk för hjärntumör (ej redovisat i abstract). Även ökad risk för de som använt mobil i stadsmiljö och som haft både analog och digital mobil (dvs tidiga användare). Undersökningen är relativt liten med mindre än 300 fall. Yoon et al. 2016 fri fulltext.

Mobilstrålning öppnar blod-hjärnbarriären i djurförsök. Sirav et al. 2015

Mobilstrålning kan skada hjärnans utveckling, särskilt känslig under fostertiden. Kaplan et al. 2015

Meta-analys av 42 epidemiologiska undersökningar om förhöjd risk för cancer av elektromagnetiska fält visar signifikant samband mellan förhöjd risk för cancer och förhöjda magnetfält i bostaden. Zhang et al. 2015

Signifikant samband mellan mobilanvändning och övervikt i brittisk undersökning av mobilanvändare. Toledano et al. 2015

Skadlig påverkan på ryggmärgen hos möss som exponerats för mobilstrålning (900 MHz) i tidig ålder (motsvarande barn/ungdomar). Ikinchi et al. 2016

År 2015

December 2015

Kvardröjande gentoxiska effekter (genominstabilitet) upp till 30 dagar i celler som exponerats för magnetfält (100 mikroTesla 50 Hz) i 24 timmar. Kesari et al. 2015

Exponering för mobilstrålning påverkar tillväxt hos växter negativt. Gremiaux et al. 2015

Samband mellan total användning av skärmar (mobiler, surfplattor/dator eller TV) och ökad förekomst av migrän bland unga vuxna (Frankrike). Montagni et al. 2015

Kemikalier och elektromagnetisk strålning kan ge skadliga synergieffekter. Ledoigt 2015

Ohälsa relaterad till elektromagnetisk strålning kan fastställas med hjälp av medicinska tillgängliga analyser inriktade på inflammation, allergiska reaktioner och oxidativ stress. Belpomme et al. 2015

Barn, äldre och sjuka är särskilt känsliga för elektromagnetisk strålning. Redmayne et al. 2015

Djur som försetts med radiosändare har observerats få kortare levnadstid, sämre fertilitet, förändrat beteende mm. Möjligheten att den utsända strålningen från sändarna har betydelse borde utforskas mer. Balmori 2016

November 2015

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i mänskliga blodceller. Kazemi et al. 2015

Mammans användning av mobiltelefon kopplad till talproblem hos barnet. Zarei et al. 2015

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Marjanovic et al. 2015

Förhöjda nivåer av strålning från mobilmaster i skolan kopplad till ökad förekomst av diabetes. Ayoub Meo et al. 2015

Mobilstrålning och wifi-strålning orskar oxidativ stress och påverkar hormonnivåer (prolaktin, progesteron och estrogen) i djurförsök (dräktiga råttor). Kan därmed påverka både graviditet och foster. Yuksel et al. 2015

Ju större användning av mobilen eller exponering för mobilstrålning, ju sämre minne bland ungdomar. Undersökning från Schweiz. Schoeni et al. 2015

Ungdomar som sover med mobiltelefonen har mer huvudvärk, är mer trötta och har mer fysiska hälsoproblem. Undersökning från Schweiz. Schoeni et al. 2015

Mobilstrålning (GSM 1800) förhindrade majsfrön att gro. Kumar et al. 2015

Mikrovågssyndromet eller elöverkänslighet. Review med historiskt perspektiv bland annat från mikrovågssyndromet beskrivet i östeuropa på 1060- och 70-talet. Carpenter 2015

Mobilstrålning skadar spermier i djurförsök. Bin-Meferij et al. 2015

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och ångestbeteende hos möss. Shehu et al 2015

Oktober 2015

Wifi-strålning orsakar oxidativ stress i hjärna och lever hos foster och nyfödda. Celik et al. 2015

Signifikant ökande antal fall av barn och ungdomar som drabbas av hjärntumör i USA mellan åren 2000 och 2010. Även leukemier och non-hodgkins lymfom ökar bland barn. Haley et al. 2015Gittleman et al. 2015

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i hjärnceller vid exponering under fostertiden och även efter födseln i djurförsök, vilket kan leda till neurodegenerativa förändringar och celldöd. Güler et al. 2015

Mobilstrålning skadar spermier i djurförsök. Odaci et al. 2015

Strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Review. Dasdaq et al. 2015

Mobilstrålning orsakar DNA-skada. Gustavino 2015

Melatonin kan ha skyddande verkan mot skadliga effekter (oxidativ stress och DNA-skador) av strålning från trådlös teknik. Sokolovic et al. 2015

Mobilstrålning skadar spermier i djurförsök. Kinesisk ört kan ha skyddande effekt. Ma et al. 2015

Användning av mobilen i över 1 timma om dagen ökar förekomsten av onormala spermier hos manliga mobilanvändare. Zilberlicht et al. 2015

September 2015

Förhöjd risk för ALS för svenska arbetare som utsatts för elektriska chocker i arbetslivet. Fischer et al. 2015

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada. Wang et al 2015

Mammans användning av mobiltelefoner kan leda till att barnet får talproblem. Undersökning av barn med talproblem visar att det fanns ett signifikant samband mellan barnens talproblem och mammans användning av mobiltelefon. Zarei et al. 2015

Forskning visar hälsoeffekter av exponering för elektromagnetisk strålning. Eöverkänslighet bör få en sjukdomsklassificering. Fallrapporter som beskriver två elever och en lärare i Sverige som får hälsoproblem av trådlös teknik i skolan. Hedendahl et al. 2015

Strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Review. Dasdaq et al 2015

Exponering för mobilstrålning vid låga nivåer 1 timma om dagen under längre tid (8 veckor i denna undersökning av möss) påverkar gener. Kan orsaka försämrad inlärning och försämrat minne genom ett påverka proteiner och metaboliska processor kopplade till hjärnans funktion och sjukdomar. Zhao et al. 2015

Kort tids exponering för wifi (2,45 GHz) orsakar förhöjd puls och höjt blodtryck i djurförsök. ” Acute exposure of rabbits to WIFI increased heart frequency (+22%) and arterial blood pressure (+14%)”. Man fann även att Wifi påverkar ämnena dopamins och epinephrins inverkan på blodtryck och hjärtrytm. Forskarna drar slutsatsen att undersökningens resultat visar att wifi inte är säkert. Saili et al. 2015 se även http://bit.ly/wifiresearch.

Augusti 2015

Oxidativa stresseffekter i celler som exponerats för mobilstrålning. Marjanovic et al 2015

RFID signal 915 MHz orsakar metaboliska förändringar i djurförsök. Paik et al. 2015

Undersökning visar ännu en gång att mobilstrålning skadar hjärnceller. Möss i motsvarande tonårsålder som exponerades för mobilstrålning 1 timma om dagen i 30 dagar fick signifikant färre hjärnceller och tydliga skador: ”Histopathological observation showed abundant cells with abnormal, black or dark blue cytoplasm and shrunken morphology among the normal pyramidal neurons. The largest lateral ventricles were observed in the EMF-EG sections compared to those from the other groups.” Sahin et al. 2015

Undersökning konstaterar att epidemiologiska undersökningar av mobilanvändare och risk för hjärntumör tenderar att undervärdera den verkliga risken. Citat: ”An important finding was the significant impact of the level of phone use on the recall…The same trend was observed in the INTERPHONE study.8 ,9 This has important implications for epidemiological studies on mobile phone use, as it will most likely lead to an underestimation of the risk”. Goedhart et al. 2015

Exponering för mikrovågor orsakar en lång rad ohälsoeffekter bland annat depression. Kan förklaras bland annat genom att strålningen klart visats påverka cellernas kalciumreglering. Pall, M. 2015 (review)

Exponering för wifi orsakar oxidativ stress och inflammation i testiklar i djurförsök. Saygin et al. 2015

Ännu en undersökning visar att mobilstrålning skadar mänskliga spermier som får deformerade huvuden i ökad grad och försämrad rörlighet. Wang et al. 2015

Undersökning av 116 boende nära mobilmaster jämförda med 106 boende på avstånd större än 800 m visar att gruppen nära mobilmaster har högre förekomst av olika symtom som sedan länge kopplats till exponering för mikrovågor: förändrat blodtryck, depression, minnesproblem, sömnsvårigheter och håravfall. Analyser av blodceller indikerade ökad förekomst av DNA-skada hos de mest exponerade. Gulati et al. 2015

Juli 2015

Exponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikroT (=100 gånger under gällande gränsvärde) försämrar minnet och har negativa effekter på hjärnceller (neuroner). Zhao et al. 2015

Möss som exponerats för mobilstrålning under fostertiden har lägre halter av könshormonet testosteron och mindre testiklar. Sehitgolu et al. 2015

Wifi-strålning försämrar spermier. Möss som exponerades för wifi i ett rum med sändare på väggen, 7 timmar om dagen under 2 månader fick tydliga försämringar av olika mätvärden för spermier, bland annat fick de färre spermier. Shokri et al. 2015

Barn 11-14 år som använder mobiltelefon kort tid (5 min.) får signifikanta förändringar av stresshormonet kortisol i saliv. Geronikouolu et al. 2015

Exponering för mobilstrålning (GSM 1800) orsakar oxidativ stress i djurförsök. Exponeringen var som mest 0,028 W/kg att jämföra med gränsvärdet på 2 W/kg. Bodera et al. 2015

Av 100 undersökningar av oxidativ stress efter exponering för radiofrekvent strålning/mobilstrålning visar 93 att sttrålningen verkligen orsakar oxidativ stress. Ny forskningssgenomgång drar slutsatsen att oxidativ stress bör erkännas som en av de primära mekanismerna bakom strålningens skadliga effekter på hälsan, bland annat cancer. Yakymenko et al. 2015

Juni 2015

Barn exponeras för högre strålning än vuxna när de använder mobiltelefon. Ghandi 2015

Män som förvarar/håller mobilen inom 50 cm från könsorganen har 4 gånger fler onormala spermier jämfört med normalvärden. Zilberlicht et al. 2015

Hjärnan känner igen/påverkas av 3G-signaler utan att människan nödvändigtvis känner av strålningen. Roggeveen et al. 2015

Användning av mobilen tidigt under graviditeten kan öka risken för missfall. Shamsi Mahmoudabadi et al. 2015

Wififrekvensen 2,45 GHz har skadlig inverkan på thymuskörteln. Misa-Agostino et al. 2015

Väl etablerat att mobilstrålning påverkar sömnen, hjärtrytmen och blodtryck och ökad cancerrisk är väl belagt. Åtgärder för att skydda människor bättre behövs, exvis informationskampanjer, Paul e t al. 2015

Exponering för 3G påverkar hjärnvågorna (EEG). Roggeveen et al. 2015

Mobilanvändning ökar halten av nickel i saliv hos unga med tandställning. Saghiri et al. 2015

Möss (honor) som exponerats för mobilstrålning GSM 900 15 minuter om dagen i 15 dagar får färre äggceller. Bakacak et al. 2015

Långvarig exponering för mobilstrålning skadar hjärnan och hjärnans funktion. Experiment på möss visar färre nervceller i hippocampus, försämrad inlärning och kognitiv förmåga. Narayanan et al. 2015

Långvarig exponering för mobilstrålning skadar hjärnan och hjärnans funktion. Experiment på möss visar färre nervceller i hippocampus, försämrad inlärning och kognitiv förmåga. Narayanan et al. 2015

Personer som använder mobilen över 1 timma per dag har sänkta halter av antioxidanter (försvar mot oxidativ stress) i saliv. Arbabi-Kalati 2015

Maj 2015

Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ha skadlig inverkan på utvecklingen av olika organ visar djurförsök. Hanci et al. 2015

Barn som använder mobiltelefon löper ökad risk för trötthet och huvudvärk. Kinesisk undersökning av barn.  Zheng et al. 2015

Yrkesexponering för lågfrekventa magnetfält kopplat till ökad risk för demens. Holländsk kohortstudie. Koeman et al. 2015

Hjärntumörer (meningiom) ökar i USA. Dolecek et al. 2015

Strålning från elektronisk utrustning, exempelvis skärmar och bilar, orsakar skadliga effekter på blodceller, bland annat oxidativ stress. Lewicka et al 2015

Mobilstrålning försämrar spermiers rörlighet och orsakar DNA-fragmentering (skada). Adel-Zalata 2015

April 2015

Wifi-frekvenser (2,4 GHz) orsakar skadlig påverkan på brässen, bland annat påverkan på blodkärl och stressproteiner. Misa-Augustino et al. 2015

3G-frekvenser (2,1 GHz) försämrar det naturliga försvaret i näsan mot främmande och skadliga partiklar i luften. Aydogan et al. 2015

Tusentals undersökningar falsifierar påståendet att det enbart skulle finnas de effekter som gällande gränsvärden skyddar mot. Bland annat visar hundratals undersökningar påverkan på cellernas kalciumbalans och -signalering. Pall M. 2015

Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar immunförsvaret genom att orsaka bildning av fria radikaler. Golbach et al. 2015

Unga vuxna som använder mobilen mycket (drygt 1 timma per dag eller 8 timmar i veckan eller mer) har förändringar i saliv (enzymer, proteiner, antioxidanter) som tyder på oxidativ stress vilket kan leda till skadliga hälsoeffekter. Gruppen jämfördes med saliv från en kontrollgrupp unga vuxna som använde mobilen betydligt mindre. Shivashankara et al. 2015

Möss som exponerats för wifi-liknande strålning 2450 MHz får signifikant påverkan på stresproteiner och markörer för immunologisk respons i thymus. Misa-Agustiño et al. 2015

Ökande förekomst av patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”  i svenska slutenvårdsregistret sedan 2008. Parallellt ökar antalet patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”. Fallen registreras inte i cancerregistret. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är inte tillförlitlig. Hardell och Carlberg 2015

Mobilstrålning kan skada hörseln. Djurförsök visar skador på nervceller. Özgul et al2015

GSM och 3G-strålning orsakar skadliga effekter på testiklar i djurförsök och förändrade halter av testosteron (manligt könshormon) i djurförsök. Mugunthan et al. 2015

Mars 2015

Arbetare exponerade för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält hade sänkta halter av manligt könshormon testosteron i blod. Wang et al 2015

Elektromagnetiska fält kan påverka dygnsrytmen. Manzella et al. 2015

Mobilstrålning 900 MHz har negativ påverkan på testiklarna i djurförsök. Odaci et al. 2015

Analys visar att undersökningar om risk för hjärntumör av mobilanvändning kan underskatta risken. Kiyohara et al. 2015

Exponering för mikrovågor i GHz-området kan ge olika effekter beroende på vilken frekvens som används. Setayandeh et al. 2015

Långtidsexponering för wifi vid låga nivåer förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till Alzheimers, cancer och diabetes mm. Dasdaq et al. 2015

3G-strålning vid låga nivåer, 50 ggr under gällande gränsvärde (0,04 W/kg) ökar antalet tumörer bland möss som långtidsexponerats. Undersökningen är en upprepning av en tidigare undersökning och cancereffekterna bekräftas alltså. Lerchl et al. 2015

Februari 2015

Både lågfrekventa magnetfält (50 Hz) och mobilstrålning (GSM 1800) orsakar gentoxiska effekter (skadar DNA). Duan et al. 2015

Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar bakteriers tillväxt. Lucas et al. 2015

Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan orsaka skadliga effekter på njurarna. Benir et al. 2015

Mobilstrålning fördröjer produktion av ämnen som reglerar dygnsrytmen (melatonin) och sänker nivåer av enzymer viktiga för kroppens försvar mot fria radikaler (superoxide dismutase, glutathion). Gao et al. 2015

Kronisk exponering för mobilstrålning 1800 MHz leder till sänkta halter av signalsubstanser (serotonin, dopamin mfl) vilka är viktiga för minne, inlärning och psykisk hälsa. Megha et al. 2015

Mobilstrålning påverkar produktionen av serotonin, vilket bland annat har betydelse för minne, inlärning och psykisk hälsa. Eris et al. 2015

Exponering för mobiltelefoni/wifi-strålning kan orsaka förstorad sköldkörtel och förändringar i stressproteiner i sköldkörteln. Misa-Augustifino et al. 2015

Mikrovågor (2,8 GHz)  har effekter på stamceller. Wang et al. 2015

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i lever hos möss. Melatonin kan ha skyddande effekt. Djordjevic et al. 2015

Januari 2015

Forskning på effekter på cellnivå har exponerat celler för för låga nivåer jämfört med vad som kan vara fallet i verkligheten vid mobilanvändning gällande blodceller eller hudceller. Många resultat som inte visar några effekter är därför utan värde.  Schmid et al. 2015

Möss som exponeras för mobilstrålning får negativ påverkan på testiklarna. Karaman et al. 2015

Möss som exponeras för mobilstrålning 3 timmar om dagen i 28 dagar får försämrat minne och den skyddande blod-hjärnbarriär blir genomsläpplig. Bekräftar tidigare undersökningar som också visat påverkan på blodhjärnbariär och minne. Tang et al. 2015

Lågfrekventa magnetfält påverkar produktionen av signalsubstanser som bland annat har betydelse för den psykiska hälsan (exempelvis sömn, stress, humörsvängningar, oro, depression).  Undersökning finansierad av Koreanska regeringen. Hee Chung et al. 2015 (fulltext)

Arbetare som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält har sänkta halter av sömnhormonet melatonin och påverkan på markörer för oxidativ stress. Tiwari et al. 2013

Mobilstrålning påverkar hjärnans produktion av signalsubstanser och nervcellers förmåga att reagera på signalsubstanser (synaptisk plasticitet).  Xiong et al. 2015

Smycken kan öka strålningen mot huvudet. Whittow 2008

Arbetare som utsätts för radar har signifikanta förändringar i serotoninnivåer (signalsubstans viktig för psykisk hälsa) och melatoninnivåer (sömnhormon) i blodprov. Singh et al. 2015

Systematisk genomgång av tillgänglig forskning visar att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör. Gong et al. 2014

Studenter som använder mobilen mer än 2 timmar om dagen har sämre sömn och är mer trötta om dagen vilket kan påverka bland annat minne och inlärningsförmåga. Signifikant samband mellan antalet timmar som mobilen används och försämrad sömn. Yogesh et a. 2015

År 2014

December 2014

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar fri radikalbildning i celler från musfoster vid nivåer långt under (2 mikroT) gällande gränsvärde (100 mikroT) Chen et al. 2014

Undersökning visar att kvinnor har ökad förekomst av olika ohälsosymtom vid exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält. Bolte et al. 2013

Barn i åldern 11-15 år som använder mobiltelefon har oftare huvudvärk och migrän visar stor Taiwanesisk undersökning av drygt 2000 barn. De har också fått sämre hälsa under det senaste året. Chang-Ta Chiu et al. 2014

Studenter som använder mobiltelefon i mer än två timmar om dagen har störd produktion av sömnhormonet melatonin. Shrivastava et al. 2014

Exponering för mobilstrålning leder till negativa effekter på proteinsyntesen och orsakar oxidativ stress i testiklar i djurförsök. Sepehrimanesh et al. 2014

Exponering för mobilstrålning leder till störd produktion av manliga könshormoner.Sepehrimanesh et al. 2014

Kvinnor som utsätts för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält har ökad förekomst av olika ohälsosymtom, även kallat elöverkänslighet. Forskarna rekommenderar enkla åtgärder för att minimera exponeringen. Bolte et al. 2014.

Människors genomsnittliga exponering för mobilstrålning i Österrike fördubblades mellan åren 2006 och 2012 Tomitsch et al. 2014

Långvarig exponering i yrket för mikrovågsstrålning ökar förekomsten av blodplättsaggregation. Gulzoda et al. 2014

November 2014

Personer som får trådlösa smarta elmätare i hemmen rapporterar ökad förekomst av ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus,t rötthet, yrsel mm. Lamech F 2014

Personer som använder mobilen mycket i arbetet har förhöjda nivåer av stressproteinet HSP70 i blodet jämför med personer som använder mobilen mer sporadiskt. HSP70 är en potentiell markör för negativ påverkan av strålning. Balakrishnan et al. 2014

Möss som exponeras för mikrovågor som foster får försämrat minne (gäller manliga foster). Zhang et al. 2014

Forskningsöversikt visar att mobilstrålning 10 000 gånger under gällande gränsvärden orsakar negativa effekter i celler (oxidativ stress). Yakymenko et al. 2014

Lågfrevkventa elektromagnetiska fält har stark påverkan på hypyfysceller. Balind et al. 2014

Oktober 2014

Möss som exponeras för mobilstrålning får förändrade halter av olika spårämnen/mineraler i tänderna. Adiguzel et al. 2014

Yrkesarbetare som har hög exponering för elektromagnetisk strålning i arbetet har oftare sömnsvårigheter. Ju längre tid under dagen som exponeringen pågår, ju sämre sömnkvalitet. Liu et al. 2014

Radiofrekvent strålning orsakar ökad celldöd hos bananflugor. Sagioglou et al. 2014

Ungdomar som använder IT mycket har sämre sömn. Arora et al. 2014

Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som använt mobiltelefon. Hardell och Carlberg 2014

Mobiltelefonanvändning orsakar uppmärksamhetsproblem hos ungdomar. Stor undersökning omfattande 7100 barn i Kina. Zheng et al. 2014

September 2014

Möss som exponeras för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde får stressrelaterat beteende. Junior et al. 2014

Exponering för mobilstrålning orsakar inflammatoriska effekter i hjärnan. Lu et al. 2014

Möss som exponeras för mobilstrålning 8 timmar om dagen i 20 dagar får svårt inflammerad urinblåsa. Koca et al. 2014

Antioxidanter (N-Acetyl-Cystein och Epigallocatechin-3-gallate) reducerar oxidativa effekter i lever hos försöksdjur som exponerats för mobilstrålning. Ozgur et al. 2014

Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014

Möss som exponerats för 3G-strålning får sämre spermier. Kumar et al. 2014

Personer som bor inom 300 meter från mobilbasstationer har ökad förekomst av ohälsosymtom som tidigare kopplats till exponering för mobilmaster och mikrovågsstrålning. Shahbazi-Gahrouei et al. 2014

Augusti 2014

Elektromagnetiska fälts påverkan på hormonsystem och dygnsrytm. Översikt. Lewczuk et al. 2014

Hjärnceller reagerar med oxidativ stress vid exponering för lågfrekventa magnetfält. Kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar. Marcella et al. 2014

Hjärntumörpatienter som använder mobiltelefon får kortare överlevnadstid. Mobilanvändning främjar en gen p53 som kopplats till den aggressiva hjärntumören gliom. Akhavan-Sigari et al 2014

Maj 2014

GSM 1800 skadar hjärnans utveckling. Resultat då hjärnceller från musfoster exponerades. för strålningen. Chen et al. 2014

Mobilstrålning påverkar hörselfunktionen i örat. Maskey et al. 2014

Omfattande neurodegeneration då möss exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 15 dagar. Försämrad inlärning och ökad oro bland mössen samt signifikanta förändringar i antioxidanter. Analys visade degenerativa celler i mössens hjärnor efter exponeringen. Saikhedar et al. 2014

Wifiliknande strålning 2,4 GHZ ökar DNA-skador både i hjärnceller och i blodceller genom oxidativ stress. Vitlökstillskott reducerar skadeeffekterna. Gürler eet al. 2014

Arbete i miljöer med höga nivåer av elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar. Review. Davanipour et atl. 2014

Ökat antal döda foster och försämrad fertilitet bland möss som exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 18 dagar. Ma et al. 2014

Användning av mobilen 30 minuter om dagen ökar risken signifikant flera gånger för aggressiv hjärntumör. Epidemiologisk undersökning av hjärntumörfall med diagnos mellan 2004 och 2006 i Frankrike. Coureau et al. 2014

Wifi-strålning ökar risken för epilepsi. Orsakar oxidativ stress och apoptos i hjärnceller.Ghazizadeh et al. 2014

Exponering för mobilstrålning en timma om dagen under fostertiden orsakar cellförändringar i örat hos möss. Seckin et al. 2014

April 2014

Möss som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden får beteendestörningar. Samband med ökade halter av kväveoxid i hjärnan. Salunke et al. 2014EMF-Portal

Skilda effekter av olika frekvenser på växter. 10 Hz har positiv effekt medan 100 Hz har negativ effekt. Radhakrishnan et al 2014

Skadliga effekter på hjärnceller då möss exponeras för mobilstrålning vid 7 tillfällen om  5 min. per dag i en månad. Yilmaz et al. 2014

Mikrovågsstrålning skadar celler. Xue et al. 2014

Möss som exponeras  för mikrovågsstrålning får försämrat minne. GABA en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för bland annat minnet påverkas. Qiao et al. 2014

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i hjärnceller. C-vitamin har skyddande effekt. Akbari et al. 2014

Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar funktioner i hjärnans som bland annat berör minne och inlärning. Komaki et al. 2014

76 forskningsstudier av totalt 80 visar att mobilstrålning orsakar oxidativ stress i celler. Yakimenko et al 2014

April 2014: Mobilstrålning skadar spermier, forskningsöversikt. Liu et al 2014

Mobilstrålning vid 4G liknande frekvenser (4,8 GHz) orsakar celldöd (apoptos) av hjärnceller (neuroner). Fullstudie. Zuo et al. 2014

Mars 2014

Mobilstrålning GSM 1800 orsakar ökad bildning av fria radikaler och celldöd (apoptos) i celler från musfoster. Störst effekt efter enbart 1 timmas exponering. Huo et al. 2014

Elektromagnetiska fält vid 50 Hz i kombination med exponering för magnetiska nanopartiklar orskar större skada på celler  ökad celldöd. Jia et al. 2014

Barncancer i Italien. AIRTUM

Möss som exponeras under 3 dagar för mobilstrålning GSM 1800 blir stressade. Junior 2014

Möss som exponeras för mobilstrålning under fostertiden får försämrad minne- och inlärningsförmåga. Razavinasab et al. 2014

Mobilstrålning orsakar oxidativ skada i hjärna och lever hos exponerade möss. Cetin et al. 2014

Samband mellan impotens och stor användning av mobiltelefon. Mohamad-Al-Ali et al. 2014

Februari 2014

Exponering för mobilstrålning GSM 1800 i upp till 120 minuter dagligen i 30 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde ledde till  försämrat minne och inlärningsförmåga hos möss. Tillskott av selen hade skyddande effekt. Quin et al. 2014

Exponering för mobilstrålning GSM 1800 under gällande gränsvärden leder till färre antal spermier och sänkta halter av det manliga könshormonet testosteron och förhöjda halter av det kvinnliga könshormonet estradiol i blod hos mushannar. Chen et al.2014

Skadlig effekt på örat efter exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde. Maskey et al. 2014

Användning av mobiltelefon orsakar oxidativ stressreaktion i saliv hos mobilanvändare. Abu Khadra et al. 2014

Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar  orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014

Gravida kvinnor som bor nära (inom 50 m) från kraftledningar löper ökad risk att föda barn med lägre födelsevikt. de Vocht et al. 2014

Exponering för wifi-frekvensen 1 timma om dagen 2,45 GHz under fostertiden påverkar fördröjer tillväxt och pubertet samt orsakar oxidativ stress i djurförsök. Sangun et al. 2014

Möss som exponeras för wifi-frekvenser 2 timmar om dagen i 30 dagar långt under gällande gränsvärden får färre spermier och spermier med sämre livskraft, fri radikalbildning och försämrad fertilitet. Shahin et al. 2014

Januari 2014

Arbetare som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält har mer DNA-skador och markörer för oxidativ stress i blodanalyser.  Trwari et al. 2014

Kycklingembryon som exponeras under fostertiden för 1800 MHz mikrovågsstrålning 10 x 4 minuter om dagen får sänkta halter av  sköldkörtelhormon och förhöjda stresshormoner. Pawlak et al. 2014

Möss som exponeras för wifistrålning (trådlöst nätverk) får missbildade spermier. Dasdaq et al. 2014

e ungdomar som använder mobilen mest har också sämre psykisk hälsa exempelvis depressioner. Ikeda, Nakamura 2013

Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för hörselnervstumör. De som använt mobilen mest, eller mer än 1640 timmar löper 51% ökad risk (OR 0,92-2,49) och användning av den trådlösa telefonen (DECT) mer än 900 timmar löper 67 % ökad risk (OR 1.13-2,49). (Dessa resultat redovisas inte av författarna i sammanfattningen som inte heller lagt ihop risk förenad med anvädning av både mobiler och trådlösa telefoner vilket leder till en undervärdering av risken). Pettersson et al. 2014

Närboende till mobilmast i Spanien har statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. Gomez-Perretta et al. 2014

Exponering för lågfrekventa fält vid gällande gränsvärde (100 mikroTesla) orsakar oxidativ stress pcj mikrokärnebildning vilket kan leda till skada på DNA. Luukonen et al. 2014

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar förändringar i hjärnan som kan förklara försämrad inlärning och minne. Xiong et al. 2014

År 2013

Yttrande USA 2013

I ett yttrande inlämnat till den amerikanska myndigheten FCC år 2013 beskrev sex läkare att elöverkänslighet är ett växande problem och att exponering för elektromagnetiska fält kan orsaka akuta symtom hos vissa individer.

Symtomen kan innefatta svårare symtom som hjärtarytmier, darrningar, migrän, illamående.

Symtombilden beskrevs av ryska forskare redan på 1950-talet som kallade det för mikrovågssjukan.

Upprepade undersökningar har visat skadliga effekter av elektromagnetisk strålning och visat ett samband mellan dessa symtom och exponering i bostaden för radio/TV-, radar- och mobilstrålning.

Exponering för mobilstrålning kan orsaka akuta elöverkänslighetssymtom.

Finsk undersökning av elöverkänsliga 2013

Denna undersökning konstaterar att 76% av elöverkänsliga blir hjälpta av att skyddas från strålningen medan kognitiv beteendeterapi vilket ofta rekommenderats av dem som hävdar att symtomen är av psykisk natur (Hillert, Rubin) inte har någon nämnvärd effekt (2,6%).

Finsk undersökning av elöverkänsliga 2013

Denna undersökning konstaterar att reducering av elektromagnetisk strålning från datorer minskar eller eliminerar elöverkänslighetssymtom vid datorarbete.

Forskningsöversikt 2013

Denna översikt konstaterar att elektromagnetisk strålning kopplats till en rad sjukdomar exempelvis cancer, neurologiska eller degenerativa sjukdomar samt att exponering under längre tid kan förväntas orsaka sjukdomar:

Health endpoints reported to be associated with RF include childhood leukemia, brain tumors, genotoxic effects, neurological effects and neurodegenerative diseases, immune system deregulation, allergic and inflammatory responses, infertility and some cardiovascular effects. Most of the reports conclude a reasonable suspicion of mobile phone risk that exists based on clear evidence of bio-effects which with prolonged exposures may reasonably be presumed to result in health impacts.

Provokationsstudie 2013

Studien exponerade försökspersoner för DECT-telefonstrålning (vanligt förekommande på sjukhusen) och konstaterade att vissa personer fick svår hjärtpåverkan av strålningen: A few participants had a severe reaction to the radiation with an increase in heart rate and altered HRV (Heart Rate Variability) indicative of an alarm response to stress.

I ett yttrande inlämnat till den amerikanska myndigheten FCC år 2013 beskrev 6 läkare att elöverkänslighet är ett växande problem och att exponering för elektromagnetiska fält kan orsaka akuta symtom hos vissa individer. Symtomen kan innefatta svårare symtom som hjärtarytmier, darrningar, migrän, illamående. Symtombilden beskrevs av ryska forskare redan på 1950-talet som kallade det för mikrovågssjukan. Upprepade undersökningar har visat skadliga effekter av elektromagnetisk strålning och visat ett samband mellan dessa symtom och exponering i bostaden för radio/TV-, radar- och mobilstrålning. Exponering för mobilstrålning kan orsaka akuta elöverkänslighetssymtom.

Sammanställning tillgänglig forskning mobilmaster 2013

Strålskyddsstiftelsen har gjort en sammanställning över tillgänglig vetenskapligt publicerad forskning om hälsopåverkan av mobilmaststrålning som visar ett tydligt samband mellan exponering för mobilstrålning och de symtom som många elöverkänsliga drabbas av.

Källa: https://eloverkanslig.org/eloverkanslighet-och-elsanerade-rum-bemotande-av-sbu/

December 2013

Mobilstrålning påverkar halter av manliga könshormoner (djurförsök). Seperimanesh et al 2013

Meta-analys av tillgänglig forskning om risk för barnleukemi av förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält (från kraftledningar) visar förhöjda risker vid magnetfält över 0,2 mikroTesla. Gällande gränsvärde är 500 gånger högre, dvs 100 mikroTesla. Zhao et al. 2013

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden orsakar oxidativ stress i alla undersökta delar av hjärnan (djurförsök). Observerad påverkan kan leda till försämrad hjärnfunktion. Manikonda et al. 2013

Möss som exponeras för mobilstrålning och wifistrålning får ”svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013

Exponering för mobilstrålning under fostertiden påverkar hjärnans utveckling hos kycklingembryon.  Umur et al. 2013

November 2013

Encelliga flimmerdjur, ciliater, som exponeras för mobilstrålning för mobilstrålning (1-10 GHz) 100 gånger under gällande gränsvärden får försämrad rörlighet. Effekterna kvarstår i 10-16 generationer innebärande att strålningen har en gentoxisk effekt som dröjer kvar i efterföljande generationer. Sarapultseva et al. 2013

November 2013 (1997 undersökning)

Ökad förekomst av psykisk ohälsa(oro/depression)  och ohälsosymtom bland boende nära kraftledningar exponerade för magnetfält långt under gällande gränsvärden. Beale et al. 2013

Exponering för mikrovågsstrålning 10 GHz 2 timmar om dagen i 30 dagar leder till signifikanta förändringar i blodmarkörer. Tillskott av antioxidanter i form av sötkörsbär minskade effekterna. Sisodia et al. 2013

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

Mobilstrålning påverkar halter av för den mentala hälsan viktiga signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och ökad stress. Abul Ezz et al. 2013

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne samt oxidativ stress i hjärnceller hos möss. Tillskott av örter använda i den traditionella kinesiska medicinen (ex astragalus) motverkade skadeeffekterna. Gong et al. 2013

Oktober 2013

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Ungdomar som använder mobiltelefon eller trådlös telefon har ökad förekomst av huvudvärk. Handsfree ökar förekomst av tinniutus och bluetooth var förknippat med huvudvärk och nedstämdhet. Redmayne et al. 2013

Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Bananflugor som exponeras för elektromagnetiska fält får negativa effekter på generna som i sin tur styr en lång rad funktioner i cellerna bland annat åldrande. Li et al. 2013

Mobilstrålning cancerogen för människor. Uppfyller vedertagna kriterier. Hardell, Carlberg 2013

Unga kvinnor som stoppat mobilen i bh:n har fått  bröstcancer på samma ställe som mobilen förvarats. West et al. 2013 .

Lågfrekventa fält (50 Hz) orsakar ångestbeteende hos möss. Salunke et al. 2013

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden skadar fertiliteten hos möss och stör den biologiska rytmen. Mössen fick sänkta testosteronnivåer, sämre produktion av spermier och spermier som rörde sig sämre. Oin et al. 2013

September 2013

Exponering för mobilstrålning (möss/djurförsök) leder till förändringar i hjärnan som försämrar inlärning och minne. Tong et al 2013

Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken signifikant för elakartad hjärntumör gliom. 3G-telefoner ökar risken mer än GSM. Hardell mfl 2013

Mobilstrålning orsakar DNA-skador på celler.  DNA-skadorna var signifikant högre vid exponering för den strålning som avges då en mobil ringer upp, jämfört med i lyssnarsignalen vilket också är i linje med skillnader i intensiteten i strålning mellan dessa lägen. Chuan-Liu

Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. Rageh et al. 2012

Gentoxiska effekter av mobilstrålning. Effekterna var störst på de yngsta försöksråttorna (2 veckor gamla). Exponering: 2 timmar om dagen i 45 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde. Sekeroglu et al. 2013

Mobilstrålning orsakar inflammation och oxidativ stress i hjärnan samt försämrar den kognitiva förmågan. Megha et al. 2012 (full study)

Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study)

Exponering för lågfrekventa elektromgnetiska fält under fostertiden påverkar signifikant hjärnans funktion. Balassa et al. 2013

Exponering för strålning från mobiltelefoner försämrar kroppens förmåga att läka benbrott. Aslan et al 2013

Exponering för wifi-frekvensen 2,45 GHz i 21 dagar orsakar ett diabetesliknande tillstånd samt oxidativ stress i lever, njurar. Tillskott av olivbladsextrakt har skyddande effekt. Salah et al. 2013

Exponering för mobilstråning i 30 minuter förändrar hjärnans elektriska aktivitet. Ly et al. 2013

Vitamin E har skyddande effekt mot skadliga effekter på hjärnan hos råttfoster som utsatts för mobilstrålning 1 timma 3 ggr om dagen i 21 dagar under fostertiden. Gao et al. 2013

Forskningsöversikt av gentoxiska effekter av elektromagnetisk strålning. Godhbane et al. 2013

Augusti 2013

Vaktelembryon som exponeras för intermittent mobilstrålning under knappt en vecka (totalt 158 timmar)  långt under gällande gränsvärde får signifikant ökad förekomst av DNA-skador. Tsybulin et al. 2013

Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ge skador på fostrets ögonlins. Arner et al. 2013

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält leder till att hjärntumörceller delar sig snabbare. Trillo et al. 2013

Mobilanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Ju mer mobilen använts ju större var tumören. Moon et al. 2013

Exponering för GSM- mobilstrålning (GSM 1800) 1,5 timmar om dagen kan leda till bestående minnesförsämringar visar undersökning på försöksdjur. Nzouni et al. 2013

Lågfrekventa elektromagnetiska fält har en direkt verkan på hjärtmuskeln samt förändrar nivåer av sköldkörtelhormon i blod, visar forskning på kycklingembryon. Pavlak et al. 2013

Yrkesarbetare som exponeras för höga elektromagnetiska fält har ökad förekomst av kromosomförändringar i blodet. Balamuralikrishnan et al 2012

Elektromagnetiska fält vid mycket låga nivåer (0.025-5 µT) påverkar cellernas energiproduktion. Li et al 2013

Lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden har en direkt effekt på hjärtmuskeln visar ny forskning på kycklingembryon. Pawlak et al. 2013

Musfoster som exponeras för mobilstrålning 6 timmar om dagen under hela fosterlivet får förändringar av hjärncellers egenskaper. Haghani et al. 2013

Ökad risk att barnet föds före v 37 när mamman pratar i mobil eller använder dator mycket. Col-Araz 2013

Juli 2013

Ökad risk för bröstcancer hos män som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält (radio/TV-master och lågfrekventa fält) som är under gällande gränsvärden enligt analys av alla undersökningar som gjorts på sambandet (totalt 18). Sun et al. 2013hela studien

Sämre överlevnad för hjärntumörpatienter som fortsätter att använda mobilen eller den trådlösa telefonen. Hardell et al. 2013

Användning av mobiltelefon och/eller trådlös telefon ökar risken för tumör på örats hörselnerv. Hardell et al. 2013

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden förändrar signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och hjärnstress. Aboul et al. 2013

Lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skada i hjärnceller på möss. Villarini et al. 2013

Mobilstrålning och strålning från wifi/DECT  (900, 1800, 2450 MHz) under gällande gränsvärden orsakar DNA-skador i hjärnan på möss. På lång sikt kan skadorna leda till neurodegenerataiva sjukdomar (exempelvis Alzheiemers) samt cancer. Deshmukh et al. 2013

Barn som exponeras i skolor för förhöjda  elektromagnetiska fält från kraftledningar har sämre genomsnittliga resultat i neurobeteendetest jämfört med barn i skolor med lägre fält. De förhöjda fälten var 500 gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning. Huang et al. 2013

Mobilstrålning orsakar gentoxiska skador på levern i djurförsök. Furtado et al. 2013

Juni 2013

Allvarliga skador på njurar hos möss som exponerats för strålning för en mobiltelefon i talläge under 8 timmar per dag i endast 20 dagar. Skadorna som observerades var permanenta 20 dagar efter att exponeringen upphört. Koca et al. 2013

Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz (liknande wifi/DECT-frekvenser) skadar hjärnceller från nyfödda möss. Zhang et al. 2013

Ännu en studie bekräftar att möss som exponeras för mikrovågsstrålning får sämre minne. Denna gång ses effekterna efter endast 6 minuters exponering vid 2,8 GHz och vid nivåer som är inom den säkerhetsmarginal inom vilken SSM hävdar att inga effekter påvisats. Wang et al. 2013

Ännu en studie bekräftar att boende nära mobilmaster har ökad förekomst av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, trötthet, nedstämdhet samt aggressivitet. Shahbazi-Gahrouei et al 2013

Mobil- och datoranvändare lider av huvudvärk, värk i leder, hörselnedsättning, hörselbortfall, yrsel samt ångestsymtom i förhållande till hur mycket mobilen/datorn används. Kucer et al 2013

Ökad förekomst av utbrändhet på grund av exponering för strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält. Warnke et Hensinger 2013

Antalet nya fall av aggressiva  hjärntumörer har ökat i Israel mellan åren 1980-2009 vid vänster sida (den vanligaste mobilsidan) i synnerhet i åldersgruppen 20-49 år. Ökningen sammanfaller med ökningen av mobilanvändningen Barchana et al. 2009

Exponering av mänskliga blodceller för mobilstrålning leder till förändringar av järninnehåll som tyder på oxidativ stress. Fattahi-asl et al. 2013

Exponering för mobilstrålning 2 timmar om dagen, 5 dagar i veckan 30 dagar orsakar försämrad kognitiv förmåga och förändrade halter av markörer i blod som tyder på oxidativ stress hos möss. Deshmukh et al. 2013

Maj 2013

Forskningsöversikt konstaterar ökad risk för neurologiska sjukdomar och cancer vid långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Kesari et al. 2013

Stärkta belägg för att mobilstrålning kan orsaka cancer. Davis et al. 2013

Malignt melanom ökar bland barn och ungdomar i USA. Största ökningen bland de som exponeras minst för solljus och tvärtom sker en minskning av sjukdomen bland de som exponeras mest.Wong et al. 2013

Undersökning av bilarbetare visar att de som exponeras mest för elektromagnetiska fält har förändringar av olika hälsomarkörer, relaterade till hjärta, lever och blodvärden. Liu et al. 2013

April 2013

Kraftig ökning av cancer i Korea sedan 1999. Dramatisk ökning av sköldkörtelcancer vars incidens mångdubblats på tio år. Hjärntumörer bland män ökar signifikant. Jung et al. 2013

Undersökning av möss som exponerats 1 timma om dagen för wifi-liknande strålning vid 2,45 GHz under 30 dagar vid niver långt under gällande gränsvärden (11,07 V/m) får ökad  friradikalbildning. Aynali et al 2013

Undersökning visar att mobilstrålning långt under gällande gränsvärde skadar DNA och orsakar oxidativ stress hos daggmaskar som exponeras vid nivåer långt under (0,3W/m2)  gällande gränsvärden (4,5-10W/m2) ). Tkalec et al. 2013

Finsk undersökning bekräftar att KBT inte har någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet vilket däremot reducering av exponeringen överlägset har samt kostomläggning, motion samt vitamin- och mineraltillskott. Hagström et al. 2013

Fransk undersökning bekräftar att barn som lever inom 50 meter från en kraftledning på 222-400 Kv löper ökad risk för leukemi. Semage-Faure et al. 2013

Mars 2013

Mobilstrålning förändrar  proteiner som är kopplade till cancer och förmågan att reparera DNA-skador. Zhijan et al. 2013

Mobilanvändning ökar risken för ADHD tillsammans med blyhalt i blodet hos barn. Mobilspel ökar risken signifikant oaktat blyhalt i blodet. Byun et al. 2013

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadar DNA i hjärnceller och leder till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ stress och skadar DNA samt har skadlig inverkan på fertiliteten. Shahin et al. 2013

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. Jelodar et al. 2013

Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. Luo et al. 2013

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan. He et al. 2013

Lågfrekventa magnetfält skadar kycklingembryos hjärtan. Lahijani et al. 2012

Magnetfält påverkar minnet hos möss. Maaroufi et al. 2013

Mikrovågsstrålning från wifi (2450 MHz) orsakar cancerogen effekt i form av oxidativ stress på struphuvudet hos möss. Melatonin har skyddande effekt. Aynali et al. 2013

Februari 2013

Mobilanvändning orsakar oxidativ stress i saliv och förändrad salivproduktion. Hamzany et al. 2013 En tidigare undersökning från forskarlaget har konstaterat att muncancerpatienter har ökad oxidativ stress i saliv. Bahar et al. 2007

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. Alhusseiny et al. 2012

Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. Luo et al. 2013

Januari 2013

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar DNA-skada på celler. Xu et al. 2013

Barn som exponeras som foster och under de första levnadsåren för mammans mobilstrålning löper ökad risk för migrän och huvudvärk. Ju mer mamman använde mobilen, ju högre var risken. Sudan et al. 2013

Mobilstrålning orsakar förändringar i gener som är kopplade till virusrelaterad cancer (t ex. vissa lymfom, viss magcancer, cancer i övre luftvägarna och bröstcancer). Liu et al. 2013

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. Zhang et al. 2013

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärde orsakar oxidativ stress och gentoxiska effekter på daggmaskar. Effekterna ökade med ökad exponering och vid modulerad signal. Tkalec et al 2013

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar oxidativ stress och skada på DNA:s baspar, det vill säga gentoxiska effekter, vid icke-termiska nivåer. Liu et al. 2012

Mikrovågor vid 2,45 GHz (Wifi trådlöst datanätverk) vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,002 W/kg) orskar försämrad fertilitet och skador på embryo hos möss som exponerats. Återigen konstateras att strålningen orsakar oxidativ stress som kan leda till DNA-skador. Shahin et al 2013

Mobilstrålning (GSM 1800) försämrar minnet hos möss när de exponeras för mobilstrålning 90 minuter om dagen i upp till 148 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,11 W/kg). Först en månad efter exponeringens slut återhämtade sig minnet. Nitzouni et al. 2013

Wifi-liknande strålning (2,45 GHz) orsakar ökad celldöd och oxidativ stress i hjärnceller. Melatonin har skyddande effekt. Naziroglu et al. 2012

Lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 10 mikroTesla (10 gånger under gällande gränsvärde på 100 mikroT) främjar tillväxt av hjärncancerceller. Tidigare fynd bekräftades. Oxalsyra hade skyddande inverkan. Trillo et al. 2012

Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. Selakovic et al. 2013

Forskning visar ännu en gång att hjärnan påverkas av mobilstrålning och stt påverkan sker lång under gällande gränsvärde på 2W/kg. Suhhova et al. 2012

År 2012

Bioinitiativrapporten 2012

Denna rapport som omfattar 1800 vetenskapliga undersökningar publicerade under åren 2007-2017 visade att beläggen för skadliga effekter av elektromagnetisk strålning stärkts.

Läs mer och ladda ned rapporten: http://www.bioinitiative.org/

December 2012

Lågenergilampor kan skada hudceller på samma sätt som UV-strålning från solen. Miranova et al. 2012

Två av tre undersökningar av mikrovågsstrålnings effekter på biologiska system redovisar negativ påverkan  Slutsats av forskningsgenomgång. Cucurachi et al 2012

Ungdomar som exponeras för GSM och 3G får försämrad kognitiv förmåga. Leung et al. 2011

Anställda inom radio/Tv-bolag som exponerats mest för mikrovågsstrålning (radiofrequency radiation) har mätbara förändringar i hjärtrytmen. Bortkiewicz et al. 2012

Ännu en undersökning visar att mobilstrålning skadar DNA.  Hekmat et al. 2012

Forskningen om samband mellan den allvarliga  sjukdomen ALS och exponering för elektromagnetisk strålning visar sammantaget förhöjda risker för ALS bland de som exponerats mest. Zhou et al. 2012

WiFi och DECT-frekvens skadar ögats hornhinna. Akar et al. 2012

November 2012

Exponering för mobilstrålning leder till förändringar på hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss. Zeng et al. 2012

Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. Lu et al. 2012

Råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) får påverkan på orienteringsförmågan och beteende samt förändringar som tyder på oxidativ stress. Khirazova et al 2012

Oktober 2012

Användnign av trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. Hardell och Carlberg 2013Lennart Hardell kommentar

Exponering för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,6W/kg) en timma om dagen leder till DNA-skador i lever och njurceller från möss. Trosic et al. 2011

Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk att känna självmordkänslor. Oshima et al. 2012

September 2012

Ännu ett forskarlag har konstaterat då de exponerat råttor att den skyddande blod-hjärnbarriären runt hjärnan blir genomsläpplig av pulserande elektromagnetisk strålning. Zhao et al. 2012 Samma effekter har redovisats av den svenska forskargruppen från Lunds Universitet alltsedan 1994 och av amerikanska forskare redan på 70-talet (The Scientist)

Mobilstrålning under gällande gränsvärde orsakar skador på hjärnan hos möss som exponerats i maximalt 1 månad : ”There was evidence of neuronal degeneration and enlarged perivascular spaces in the hippocampus in the microwave exposure groups. Further, mitochondria became swollen and cristae were disordered. The rough endoplasmic reticulum exhibited sacculated distension and there was a decrease in the quantity of synaptic vesicles.”. Effekterna kan leda till bland annat försämrad kognitiv förmåga. Zao et al. 2012

Mycket svaga magnetfält (från 0,025 mikroT) kan påverka cellers funktion via förändringar i ATP (cellernas kraftstation) samt AMPK (AMP aktiverat kinas, som har betydelse för cellernas energiomsättning). Dessa resultat kan vara mycket betydelsefulla i synnerhet som ATP och AMPK är kopplat till diabetes, cancer och åldrande, skriver forskarna  Li et Heroux 2012. Hela studien som pdf. Kommentar av Microwave News.

Augusti 2012

Försöksdjur (hannar) som exponerats för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 45 dagar får lägre halter av det manliga könshormonet testosteron och ökad fri radikalbildning samt ökat antal missbildade spermier jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Kesari et al. 2012

Exponering av unga möss för mikrovågor 16,5 GHz leder till påverkan på hjärncellers enzymer och gliaceller (nervceller). Kan orsaka inflammation och tumörtillväxt. Paulray et al. 2012

Mobilanvändare har mer oxidativ stress i saliv än icke-mobilanvändare. Hamzany et al. 2012

Mobilstrålning påverkar dygnsrytmen och melatoninnivåer i blod hos försöksdjur. Påverkan varierar med tid på dygnet då exponeringen ägde rum. Quin et al. 2012

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. Al-Damegh 2012

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon på möss som exponerats. Vitamin C skyddar mot skadeeffekterna. Jelodar et al 2012

Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. Li et a. 2012

DNA-brott ökar signifikant  i celler från hårrötter tagna från personer som nyligen använt mobilen. Cam et Sehan 2012

Juli 2012

Musfoster som exponeras för mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning får bestående hjärnskador som yttrar sig i beteendeförändringar. Fournier et al. 2012

Elöverkänsliga kan bättre än kontroller känna av EMF. Köteles et a. 2012

Barn som bor på landet har lägre risk för hjärntumör. Christensen et al. 2012/CEFALOKommentar: Lägre exponering för EMF (elektromagnetiska fält) skulle kunna förklara den minskade risken.

Celler som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 1 mikroTesla (100 gånger under gällande gränsvärde) får ökad förekomst av friradikalbildning och skador på DNA. Detta är således en förklarande mekanism bakom cancerrisker med elektromagnetiska fält. Buldak et Barn som exponerats för höga nivåer (över 0,15 mikroTesla) i fosterlivet löper högre risk att vara kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. Li et al. 2012

Lågfrekventa fält 50 Hz stimulerar cancercellers delning vid gällande gränsvärde för allmänheten (100 mikroT) och under gällande gränsvärde för yrkesexponerade (500 mikroT). Effekterna ses liksom i REFLEX-projektet då fälten slås omväxlande på och av. Martinez et al. 2012 (hela undersökningen)

Återigen en undersökning visar att mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2 W/kg) orsakar fria radikaler och oxidativ stress. Samtidigt visar undersökningen att vitlök kan ha en viss skyddande effekt mot de skadliga mobilstrålningseffekterna. Avci et al. 2012

Ännu en studie visar och förklarar mekanismen bakom cancerogen effekt av mobilstrålning. Celler exponeras långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2W/kg) men samtidigt betydligt längre tid (2-6 timmar) än gällande gränsvärdes skydd (6 min.). En exponering i över 2 timmar leder till bildning av fria radikaler och celldöd (apoptos). Yao-Sheng et al. 2012

Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka et al. 2012Kommentar: Många studier visar samma sak: elektromagnetisk strålning har en kraftig stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet och sämre minne. 1992 visade sydafrikanska forskare att samma ämne påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk stresspåverkan. deBruyn 1992

Juni 2012

Även myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Cammaerts et al. 2012

Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga. La Vignera et al. 2012. Environmental Working Group i USA har också gjort en forskningssammanställning av studier av hur mobilstrålning påverkar spermier och reproduktion. EWG

Möss som exponeras 6 minuter om dagen, 5 dagar i veckan under en månad för mobilstrålning vid gällande gränsvärden (referensvärden från ICNIRP) får förändringar av olika markörer i urin kopplade till energiomsättning. Dessa markörer kan användas för diagnos av skada av exponering för mikrovågor från trådlös teknik. Wang et al. 2012

Mobilanvändande män har sämre spermier. Gutschi et al. 2011

Maj 2012

Exponering för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 10 månader orsakade förhöjda nivåer av ett protein (carbonyl) som är en markör för oxidativ stress och som är kopplat till neurodegenerativa skador. Dasdaq et al. 2012

Lågfrekventa elektromagnetiska fält främjar hjärncancercellers tillväxt. Martinez et al. 2012

Lågfrekventa elektromagnetiska fält (50 Hz) långt under gällande gränsvärde (10 mikroT, gränsvärdet är 100) leder till ökad förekomst av markörer för DNA-skada (mikrokärntest). Undersökningen bekräftade också ännu en gång att elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress. Miyakoshi et al. 2012

Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). Sokolovic et al. 2012

Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. Chu et al.

Låga nivåer av elektromagnetiska fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde på 100 mikrotesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan på exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet ses hos personer drabbade av MSCho et al. 2012

April 2012

Strålning från Wifi skadar DNA och påverkan på enzymer viktiga för cellernas försvar mot skada. Atasoy et al. 2012

Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. Foroozandeh et al. 2012

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress. Emre et al. 2012

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga under 40 år i Frankrike. Fayard et al. 2012

Mars 2012

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. Schmid et al. 2012Loughran et al. 2012

Hämning av produktionen av sömnhormonet melatonin hos för tidigt födda barn som exponeras för relativt höga nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöserna. Bellieni et al. 2012Tidigare har samma forskargrupp sett att små bebisars hjärtrytm påverkas via en påverkan på det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni et al. 2008

Hur storföretagen korrumperar forskningen. Rapport från Union of Concerned Scientists

Långtidsexponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikrotesla, 100 gånger under gällande referensvärde från SSM/ICNIRP, ökar insulinproduktionen och leder till förstorad bukspottkörtel hos möss. Gholampour et al. 2012

Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Tamir et al. 2012

Cancereffekter större av mobilstrålning under gällande gränsvärde på unga möss än vuxna. Indikerar större risker för barn och unga. Sekerougly et al 2012

Mobilstrålningsexponering 1 timma om dagen i två veckor under gällande gränsvärde kan orsaka DNA-skada på råttors njur och leverceller. Trosic et al. 2012

Lågfrekventa fält 50 Hz vid 8 mikrotesla udner enbart 4 timmar (gränsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. Forozaandeh et al. 2012

Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor i provrör. Zu et. al. 2008

Mobilstrålning kan orsaka cancer. Yang et al. 2012

Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa bland ungdomar, stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

Februari 2012

Laptops orsakar höga och skadliga elektromagnetiska och elektriska fält. Forskarna anser att ”laptops” måste döpas om eftersom det är högst olämligt att sätta den i knät. Belleinin et al. 2012

Januari 2012

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan då kycklingfoster exponerades vid nivåer långt under gällande gräsnvärde (upp till 7 mikrotestla). Lahijani et al. 2012

Moiblstrålning försvårar för myror att orientera sig. Cammaerts et al. 2012

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosters hjärnor, då deras mödrar exponerats för mobilstrålning. Jing et al. 2012

Mobilstrålning och strålning från en trådlös telefons basenhet förändrar många viktiga proteiner i hjärnan. Kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. Fragoupoulou et al. 2012

Nästan var 5:e mobilanvändare bland unga studenter får återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP) enligt undersökning i Korea. Kuyung Chu et al. 2012

År 2011

November 2011

Omfattande belägg för att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång från hjärnkirurger och experter från hela världen. Mobile Wise report 2011

September 2011

Belägg för elöverkänslighet i provokationsstudie. McCarthy et al 2011

Juli 2011

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer konstaterar brasiliansk undersökning. Dode el al. 2011

Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: ”Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka cancer”. Karaca et al. 2011

April 2011

Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde blir sämre på att kunna befrukta. Ännu en i raden av studier (det finns dussintals från forskarlag över hela världen) som enbart de senaste åren visat att spermier skadas av mobilstrålning. Falzone et al. 2011

Bin som exponeras för mobilstrålning får förändrat beteende och förändringar i glukos- och kolhydrater, vilket sannolikt beror på den stress som strålningsexponeringen innebär. Neelima et al 2011

Mars 2011

Möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, men inom den ”säkerhetsmarginal” till påvisade effekter som påstås gälla, får försämrade spermier. Saygi et al. 2011

Analys av mobilstråliningens hälosopåverkan. Forskningsöversikt och redovisning av egen forskning om effekter av mobilstrålning på bananflugor. Panagopoulos 2011

Februari 2011

50 minuters exponering för mobilstrålning under hälften av gällande gränsvärde ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Mätning av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten, men en ökad glukosmetabolism ses också vid tumörer. Forskning pågår för att studera långtidseffekter. Studien har fått stor uppmärksamhet. Volkow et al. 2011

Mikrovågor (42,2 GHz) påverkar sammansättningen av fettsyror i thymus-celler och blodceller. Gapeyev et al. 2011

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar halten av ett protein som är en markör för stress och som motverkar kroppens naturliga försvar mot cancer (naturlig celldöd), i maligna melanomceller. Basile et al. 2011

Lågfrekventa fält påverkar celltillväxt och cellmetabolism vid nivåer under gällande gränsvärde (20 mT). Yan et al. 2011

Januari 2011

Projektledaren för Interphone skriver i en kommentar till Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) att de ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt de högst exponerade grupperna är vad man kan förvänta sig se om det fanns en förhöjd risk för hjärntumör. Professorerna Cardis och Sadetzki menar också att Interphone lider av stora problem som kan undervärdera risken, exempelvis att medianvändaren i studien använde mobilen mycket lite i förhållande till dagens användning. Cardis et Sadetzki 2011

Exponering för DECT-telefon orsakar hjärtarrytmi och förhöjd puls hos individer som betecknas som elöverkänsliga. Detta är således en studie som bekräftar elöverkänsligas många vittnesmål om hjärtpåverkan vid exponering för mobilstrålning. Havas et al. 2010

Långvarig exponering för höga nivåer av elektromagnetiska fält kan minska nivåerna av magnesium, zink och kalcium.Ulku et al. 2010

Långvarig exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält minskar naturliga mördarcellers aktivitet, dvs försämrar det naturliga försvaret mot cancer. Effekten sågs tydligast i personer exponerade i yrkeslivet för nivåer över 1 mikroTesla, men redan vid nivåer över 0,2 mikroTesla sågs icke-signifikanta effketer. 1 mikroTesla är 100 gånger lägre än ICNIRP:s gränsvärde. Vid nivåer över 0,2-0,4 mikroTesla har upprepade studier konstaterat att barnleukemirisken ökar. Cancerrisken kan alltså förklaras med att det naturliga försvaret mot cancer försvagas. Gobba et al. 2009

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler. Kesari et al. 2011

År 2010

December 2010

Rapport om risker med mobilbasstationer till indiska telekommunikationsdepartementet. Kumar 2010

Mobilstrålning skadar sköldkörteln, orsakar sköldkörtelinflammation och celldöd i sköldkörteln. Esmekaya et al. 

Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez et al. 2010

Kraftig ökning av spottkörtelcancer i Israel. Rakefet et al. 2011

Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. Hardell et al. 2010

Epidemiologiska studier på yrkesarbetare som exponerats för mikrovågor. Chronic Exposure.org

Barn som exponerats för mobilstrålning dels i mammans mage och dels under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan et al. 2010. Studien bekräftar därmed resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan et al 2008

November 2010

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömen genom prostaglandin D-systemet. Proteinet finns i cerebrospinalvätskan. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. Hardell et al 2010

 

Råttor som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Sonnez et al. 2010

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger et al. 2010

International Commission for Electromagnetic Safety har publicerat en omfattande forskningsgenomgång som tydligt visar att de gränsvärden som rekommenderats av ICNIRP och som gäller i Sverige är otillräckliga. ICEMS Monograph 2010

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi vid nivåer 3000 gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Trots det anser författarna som deltar i fastställandet av gränsvärdet att gränsvärdet är bra och skyddar oss med god marginal. Men så är också flera av författarna finansierade av elindustrin, bland dem huvudförfattaren Kheifets. Kheifets et al. 2010.

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. Kim et al. 2010

Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. Cooke et al. 2010

Oktober 2010

Japansk studie bekräftar Hardellgruppens resultat såväl som Interphone-resultaten: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Den förhöjda risken ses för de som använder mobilen mer än 20 minuter om dagen. Sato et al. 2010

EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt underskattar risken eftersom den är baserad på beräkningar av fälten, inte faktiska mätningar. Kroll et al. 2010

Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. Maskey et al. 2010

September 2010

Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna. Garaj – Vrhovac et al 2010

Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. Behrens et al. 2010

Personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får försämrad sömn. Detta är mobilindustrifinansierad studie (MMF) som också tidigare visat att mobilen orsakar huvudvärk. Observera definitionen av känsliga/icke känsliga. Känsliga är de som fått symtom av mobilanvändning. Dessa använde mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. Det är troligen anledningen till att de icke-känsliga plötsligt fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades lika mycket som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Lowden et al. 2010Arnetz et al 2008

Augusti 2010

Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Meo et al. 2010

Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga efter exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. Kumar et al. 2010

Juli 2010

Samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. Lehrer et al 2010

Kraftigt ökad dödlighet bland grodor som exponeras för strålning från en mobilbasstation jämfört med kontrollgrupp.  (90% dödlighet mot 4%). Balmori 2010

Låängtidsexponering för låga nivåer av EMF försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. de Bruyn 2010

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Tillskott av L-karnitin kan ge en skyddande effekt. Gumral et al 2009

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer 100 gånger under ICNIRP:s och SSM:s gränsvärde. Bernabo et al. 2007

Elektromagnetiska fält vid låga nivåer stressar oss och påverkar hjärtrytmen. Modulation of cardiac rhythm in the humans exposed to extremely weak alternating magnetic fields. Lednev et al 2008.

Juni 2010

3,4 gånger ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning under mer än sammanlagt 2000 timmar. Det motsvarar drygt en halvtimma om dagen i tio år. Hardell et al 2010

Fördubblad risk att få tinnitus efter mobiltelefonanvändning under år och mer. Hutter et al 2010

Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Flera månaders exponering 15 minuter två gånger om dagen två gånger i veckan ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. Sharma et al 2010.

April 2010

Mobilstrålning har en kumulativ negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. Panagolpoulos 2010.. Samma forskargrupp har också studerat vilken strålningsintensitet som ger störst reproduktionsskador.

Ännu en studie som bekräftar att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktiviteten i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna väl kända effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är orsaken till att exponering för mobilstrålning i många fall leder till sömnlöshet och sömnstörningar.Vorobyov et al. 2010

Och så ännu en studie som visar samma sak: råtthjärnor mår inte bra av mobilstrålning. Efter exponering under 2 timmar per dag i 35 dagar för effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna var åldermässigt motsvarande barn. Paulray & Behari 2010.

Mungbönor gror mycket sämre när de exponeras för mobilstrålning. Exponering under mer än 4 timmar minskade tillväxten med 50%. Detta är ännu en i en mycket mycket lång rad av tydligt visade  icke-termiska effekter som gränsvärdet inte tar hänsyn till och som SSM påstår inte har visats. Forskarna konstaterar att strålningen har en tydlig stresseffekt på växter. Sharma et al. 2010

Mars 2010

Eelektromagnetiska fält är en risk för hjärntumör och att barn löper ökade risker. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var 11 gånger (OR 10,9) förhöjd om fälten var över 0,4 mikroTesla. Kommentar: Strålningen mättes i denna studie och beräknades inte. Gränsvärdet som gäller i Sverige och som rekommenderas av ICNIRP är 250 gånger högre, 100 mikroTesla.. Saito et al. 2010

Ännu en studie som visar att mänskliga spermier inte mår bra av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. Falzone et al. 2010

Februari 2010

Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen  till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (60 mikroW/m2, gränsvärdet är 4 500 000 mikro/Wm2) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Daniels et al 2010.

Användare av mobiltelefon löper ökad risk för skador i innerörat. Panda et al. 2010

Möss som exponeras för mobilstrålning får skador på vävnad runt ansiktsnerven. Forskarna drar slutsatsen att långvarig användning av mobiltelefon sannolikt orsakar permanent skada och att risken för tumörer, cancer och funktionsnedsättningar ökar. Yan et al 2010.

Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande gränsvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt ”pyramidceller” i cornu armonis, en del av hippocampus i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minne och orienteringsförmåga. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. Maskey et al. 2010 Turiska forskare visade samma sak 2009, också förlust av pyramidceller i cornus armoris när möss exponerades under gällande gränsvärden.

Januari 2010

Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. Narayanan et al 2010.

År 2009

November 2009

Mobiltelefon i stand-by-läge orsakar förändrat sexuellt beteende hos kaniner samt sänkt antal spermier som rör sig. Detta är ytterligare ett par studier som läggs till en lång lista över forskning som visat påverkan på reproduktionen. Salama et al. 2009 (beteende);  Salama et al 2009 (rörlighet).

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler. Detta är en upprepning av REFLEX-resultaten Ivancsits et al. 2002;  Winker et al. 2005Focke et al. 2009.

Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blod. Sammantaget visar studien att långvarig exponering för elektromagnetiska fält är en stressfaktor och kan ha en depressiv påverkan. Szmerszky et al. 2009.

Oxidativ skada på kaniner som exponerats för mobilstrålning (GSM 1800) under fostertiden. Tomruk et al. 2009.

Elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF och mobiltelefonstrålning, som visat gång på gång såväl oxidativ-stress som DNA-skada. Mobilstrålning skadar hjärnceller: Xu et al 2009. Här lågfrekventa fält: Yokus et al.: 2009

Män som exponeras för elektromagnetiska fält i hemmen har sämre spermier (utseende och rörlighet). Skillnaden ses tydligt för de män som exponeras för nivåer över 0,16 mikrotesla. Gällande gränsvärde för elektromagnetiska fält är 100 mikrotesla. Studien visar än en gång att elektromagnetiska fält, från lågfrekventa fält (kraftledningar, elledningar, apparater mm) till högfrekventa fält (mobiltelefoni mm) har i stort sett samma biologiska effekter, något som påpekats sedan länge av flera kritiker, Neil Cherry exempelvis. De-Kun Li et al 2009.

Oktober 2009

Metaanalys mobiltelefoner hjärntumörer. Lennart Hardellgruppen har gjort 7 av 8 studier som bedöms ha högst kvalitet. Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. Journal of Clinical Oncology 2009.

DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse för effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa resultat bekräftar Reflex-resultaten från Universitetet i Wien. Franzellitti S, 2009 Kommentar: SSM hävdar trots många liknande resultat om att olika signaler ger olika effekt att det enbart är uppvärmingseffekter som visats och därför behöver hänsyn till dessa aspekter tas vid bedömning av hälsorisker och vid fastställandet av SSMs gränsvärden.

Strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. Daniels et al. 2009

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. Otitoloju et al. 2009

Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. Tomitsch et al. 2009

Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. Hässig et al 2009

Augusti 2009

Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. Gajski et al 2009.

Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. Sharma et al. 2009.

Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson et al 2009.

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. Iuliis et al, 2009.

Juli 2009

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. Mailankot et al. 2009.

Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell et Carlberg, 2009

Maj 2009

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. Garaj-Vhrovac et al, 2009

Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. Frei et al 2009.

Powerwatch har uppdaterat sin lista på forskning med den senaste forskningen.

Dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. Fazzo et al 2009.

Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. Girgert et al 2009.

April 2009

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  ”How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”

Khurana et al.: Ny meta-analys av alla studier om hjärntumör av mobilen.  Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års latens. Hela artikeln här.

Narayanan et al: Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone.Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly (~2 times) less time in the target quadrant than age- and sex-matched controls.

Orendacova et al: Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats. Exponering av nyfödda råttor för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. We found that the EMF induces significant age- and dose-dependent changes in proliferating cell numbers within the RMS. Our results indicate that the concerns about the possible risk of EMF generated in connection with production, transmission, distribution, and the use of electrical equipment and communication sets are justified at least with regard to early postnatal neurogenesis

Mars 2009

Rudiger, H.: Sammantaget finns det omfattande belägg för att RF är genotoxisk..101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning (RF), in vivo (djurförsök) och in vitro (celler). Av dessa visar 49 en genotoxisk effekt och 42 gör det inte. Dessutom visade 8 studier att RF ökar den genotoxiska effekten av andra kemikalier.

Luria et al.: Mobilstrålning förlänger reaktionstiden. Ny studie bekräftar att exponeringslängden har betydelse.

Pathophysiology: Specialnummer om mobilstrålning

Zaareen et al.: Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning.

Professor M. Kundi Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumör. Trots det börjar forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års latens.

Februari 2009

Bas et al.: Mobilstrålning leder till minskat antal celler i den del av hjärnan som är viktig för minnet (hippocampus).

Ny studie visar ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast. Sammanfattning på ty och eng.

Bas et al.: Råttor som exponeras för GSM 1 timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller

Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumörer.

Januari 2009

Sammanställning av maststudier. 10 av 14 studier fann effekter.

År 2008

November 2008

Ytterligare belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss et al.2008: Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases: Longitudinal Study of the Swiss Population. Persons living at least 5 years within 50 m had an adjusted hazard ratio of 1.51 (95% CI: 0.91, 2.51), increasing to 1.78 (95% CI: 1.07, 2.96) with at least 10 years and to 2.00 (95% CI: 1.21, 3.33) with at least 15 years. The pattern was similar for senile dementia. Se även The Bioinitiative Report  samt Garcia et al. 2008 som i en meta-analys slagit fast att tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers. Även Hug et al 2006, slog fast att beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar ökat de senaste åren. Yan et al 2008 visade i studier av råttor på effekter av mobilstrålning som kan leda till långsiktiga neurologiska skador.

Oktober 2008

Eberhardt et al.: Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Albumin extravazation and also its uptake into neurons was seen to be enhanced after 14 d (Kruskal Wallis test: p = 0.02 and 0.002, respectively), but not after a 28 d recovery period. The occurrence of dark neurons in the rat brains, on the other hand, was enhanced later, after 28 d (p = 0.02). Furthermore, in the 28-d brain samples, neuronal albumin uptake was significantly correlated to occurrence of damaged neurons (Spearman r = 0.41; p < 0.01).

Oktober 2008

Belyaev, I et al: Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. ”Here, we report for the first time that UMTS MWs affect chromatin and inhibit formation of DNA double-strand breaks co-localizing 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons and confirm that effects of GSM MWs depend on carrier frequency. Remarkably, the effects of MWs on 53BP1/gamma-H2AX foci persisted up to 72 h following exposure of cells, even longer than the stress response following heat shock. The data are in line with the hypothesis that the type of signal, UMTS MWs, may have higher biological efficiency and possibly larger health risk effects compared to GSM radiation emissions.”

September 2008

Wranke, U.: Birds Bees and Mankind. Destroying nature by ”electrosmog”.

Augusti 2008

Powerwatch list of studies

Maj 2008

Meta-analys av risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning

Maj 2008

3G (UMTS) orsakar skador på DNA i celler

April 2008

Mobilstrålning ökar frisättandet av kvicksilver från amalgam

1 april 2008

Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning

PROVOKATIONSUNDERSÖKNING SVERIGE 2007/2008

Denna undersökning visade att negativa hälsoeffekter uppstod som ett resultat av exponeringen (huvudvärk, sömnpåverkan): ”The results showed that headache was more commonly reported after RF exposure than sham”. (Hillert 2008). “The study indicates that during laboratory exposure to 884MHz wireless signals, components of sleep, believed to be important for recovery from daily wear and tear, are adversely affected.” (Arnetz 2007).

År 2008 undertecknade 50 experter från hela världen en resolution som konstaterar att ”elöverkänslighet ökar som folkhälsoproblem samt att detta tillstånd kan vara mycket handikappande och kräver omgående undersökning och erkännande”.

Likaså har Österrikiska läkaresällskapets arbetsgrupp för EMF enats om riktlinjer för bemötande och behandling av personer som relaterar sina besvär till elektromagnetiska fält.

Den första behandlingsmetoden bör om möjligt bestå i skydd mot, reducering eller eliminering av alla källor till elektromagnetiska fält. Många exempel ges på att sådana åtgärder har visats vara effektiva.

Franska nationalförsamlingen har även i en antagen proposition begärt att regeringen ska utreda hur elöverkänsliga kan få bättre skydd på arbetsplatser och i städerna.

År 2003

PROVOKATIONSSTUDIE HOLLAND 2003

Denna holländska provokationsundersökning exponerade försökspersoner för GSM samt 3G under 15 minuter. Trots den korta exponeringen kunde den elöverkänsliga gruppen identifiera strålningen bättre än förväntat vid gissning. De elöverkänsliga fick även mer symtom än friska kontroller efter exponeringen. Såväl den elöverkänsliga gruppen som den friska gruppen påverkades emellertid av exponeringen genom försämrat välbefinnande:

The research is carried out according to rigorous scientific standards….From our research it is concluded that our hypotheses to find no causal relation between the presence of RF-fields and the measured parameters is rejected. We have found a statistically significant relation between UMTS-like fields with a field strength of 1 V/m and the well being. Both group A and group B show similar effects in the well-being results.

År 2001

INFORMATIONSBLAD 05/2001

Europaparlamentets Scientific and Technological Options Assessment – Informationsblad 05/2001 om elektromagnetiska fält och hälsa. Där står bland annat:

I enlighet med FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN bör myndigheterna inrikta sig på att skydda medborgarna från risken att skadas till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Läs mer: http://www.eloverkanslig.se/rapporter/STOA.pdf

År 1998

BOVERKET RAPPORT OM ELSANERING 1998

Boverket publicerade 1998 rapporten ”Omfattande Elsanering. Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder”. Slutsatsen som dras är: i nästan samtliga fall fungerar boendemiljön bra efter sanering”. Rapporten utgör således ytterligare belägg för att elsanering har positiv effekt på elöverkänsliga personer.

År 1993

RAPPORT OM ELSANERINGSÅTGÄRDER ERICSSON 1993

Det Ericssonägda företaget ELLEMTEL redovisade i en rapport 1993 att åtgärder som reducerat strålningen på arbetsplatsen (elsanering) bidragit till att 49 elöverkänsliga, i huvudsak ingenjörer, kunde återgå till arbetet.

År 1991

PROVOKATIONSSTUDIE 1991 ELÖVERKÄNSLIGA

En av de få provokationsstudier som är gjorda på elöverkänsliga under väl kontrollerad omgivningsmiljö är utförd av William J. Rea 1991. Av 100 patienter som ansåg att de var elöverkänsliga var det 25 som reagerade på de elektromagnetiska fälten. Dessa 25 elöverkänsliga jämfördes med 25 friska kontrollpersoner. Ingen av de friska kontrollpersonerna reagerade medan de flesta elöverkänsliga fick neurologiska symtom.

År 1976

Rapport från amerikanska försvarsmakten 1976

Personnel exposed to microwave radiation below thermal levels (dvs vid nivåer som kan förekomma från mobiltelefoni i dag, vår kommentar) experience more neurological, cardiovascular, and hemodynamic disturbances than do their unexposed counterparts. Some of the cardiac and circulatory effects attributed to exposure include bradycardia, hypotension, and changes in EKG….The most common subjective complaints were headache, fatigue, dizziness, menstrual disorders, irritability, agitation, tension, drowsiness, sleeplessness, depression, anxiety, forgetfulness, and lack of concentration.

År 1971

Tjeckoslovakien 1971

I en bok utgiven år 1971 beskrev K. Marhá de symtom som man redan på 1960-talet observerat i östeuropeisk forskning som en effekt av exponering för elektromagnetisk strålning.

Marhá som var chef vid dåvarande Tjeckoslovakiens arbetslivsinstitut, beskrev även att symtomen försvann när exponeringen upphörde:

At a certain time after exposure had ended (sometimes as long as several weeks or more) (page 31), the organism usually returns to its original physiological state and all subjective and objective complaints vanish.